Kategorie: Krtci

Krtci - prázdniny 2019

A už tu máme konec školního roku! To nám to ale rychle uteklo!

 I v červnu jsme ve školce prožili spoustu akcí a aktivit. Hlavní červnovou událostí byla Zahradní slavnost spojená s rozloučením předškoláků. Jsme pyšné, že z dětí, které k nám do školky přišly jako malí tříletí drobečkové, jsou šikovné, zvídavé a samostatné děti, připravené nastoupit do školy.

Děti mají dobré základy v matematické a čtenářské pregramotnosti. Prostřednictvím vhodně volených her si postupně osvojovaly dovednosti vedoucí ke čtení a psaní. Bez ostychu kladou otázky, při výchovně vzdělávacím procesu projevují zájem a soustředí se úměrně svému věku. Pracují spontánně i podle daných instrukcí, rozvíjejí svoji fantazii a představivost. Rády řeší hádanky a k řešení problémů se staví odpovědně. Dodržují daná pravidla a podle potřeby smysluplná pravidla za vzájemné spolupráce vytvářejí. Hrají si ponejvíce ve skupinkách, dovedou se dohodnout na společné hře, vytvářejí přátelství bez rozdílného přístupu k pohlaví či národnosti. Uvědomují si nutnost opatrnosti při styku s cizími lidmi. Dovedou vyhodnocovat různá nebezpečí, která se týkají nejen jejich osoby, ale i ve vztahu k životnímu prostředí.

Přirozená cvičení, jako chůze, běh, lezení, házení zvládají výborně. Pohyby jsou koordinované a obratné. V jemné motorice však u některých přetrvávají špatné návyky držení psacích potřeb, někdy i příboru. Rády modelují, lepí správným způsobem.

Sluchové vnímání je u všech velmi dobré – určí bez problému počet slabik, hlásku na začátku slova, většinou i hlásku na konci slova. Zrakové vnímání a zraková paměť u všech výborná – rozlišují barvy, orientují se na ploše i v prostoru.

Rozumové dovednosti mají na velmi dobré úrovni – pojmenují části těla, rozlišují časové i prostorové vztahy, velikosti a množství, druhy materiálů, základní geometrické tvary. Orientují se v číselné řadě, sestavují, třídí, vyvozují logické souvislosti. Dokážou záměrně pozorovat přírodní, kulturní i technické objekty a jevy, naslouchají aktivně a s porozuměním. Slovní zásoba odpovídá věku, rezervy jsou u některých dětí ve výslovnosti. Věty tvoří gramaticky správně, přednášejí básně a říkadla, reprodukují známý text či pohádku. Prezentují se bez ostychu.

Na zahradní slavnosti ZŠ Kavčí hory jsme společně vystoupili s hudební pohádkou „Červená Karkulka“. S pásmem básniček a písniček vztahujícím se k miminkům jsme v průběhu školního roku několikrát vystoupili na radnici Prahy 4 při „Vítání občánků“. Jako jediné dvě MŠ z Prahy 4 jsme pokračovali v akci „Záhony pro školky“ a pěstovali jsme na našem vyvýšeném záhonu ředkvičky, špenát a mrkvičku. V naší školce se uskutečnilo závěrečné setkání mateřských škol s vyhodnocením tohoto environmentálního programu.

Z čeho máme největší radost, je to, že jsme dokázali z dětí, které se u Krtků sešly ze tří různých tříd, vytvořit bezvadný a soudržný kolektiv, kde jsou děti ochotné vzájemně si pomáhat, poradit si navzájem, jsou soucitné k ostatním. Také si ale dovedou vhodnou formou prosadit své vlastní požadavky a potřeby, prosadit své názory.

Děkujeme vám, rodičům, za spolupráci během celého školního roku. Děkujeme za podporu našich akcí a aktivit, za sponzorské dary, za vaše úsměvy každé ráno, kdy jsme si vzájemně přáli hezký den. Věříme, že budete mít na školková léta hezké vzpomínky a těšíme se, že se nám přijdete pochlubit, jak děti rostou a jak se jim v životě daří.

Přejeme vám všem krásné letní dny a dětem navíc i úspěšný vstup do základní školy.

H a V

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS