Kategorie: Stravování

Provozní řád školní jídelny

I. Základní ustanovení

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna zajišťuje školní stravování a stravování vlastních zaměstnanců. Strávníci jsou přihlášeni na základě přihlášky do mateřské školy.

II. Kategorie strávníků

Školní jídelna připravuje denně přesnídávku, oběd a svačinu. Pokud dítě odchází po obědě, svačina je vydána při odchodu a je určena k okamžité spotřebě. Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce.

 Celodenní stravné 

 věk 

 cena 

 P   O   SV   výše měsíční úplaty 

Děti
svačina, oběd, přesnídávka

3-6 let

38,-

  9, -

 21,- 

 8,- 

 22 x 38,- = 836,-

Děti
svačina, oběd, přesnídávka

   7 let

41,-

 

 10,-

23,-

 8,-

 22 x 41,- = 902,-

Děti - cizí státní příslušníci (z EU i příslušníci zemí mimo EU) jsou stravováni za stejných cenových podmínek jako děti - občané ČR.

III. Výdej stravy

 

od

do

Výdej přesnídávek

8,30

9,00 

Výdej obědů

 11,30 

 12,00 

Výdej svačin

14,30 

15,00 

 

Děti se stravují v jednotlivých třídách. Strava je připravována dle norem a technologických postupů pro školní stravování věkové kategorie 3 -7 let a je určena k okamžité spotřebě. Pokud z důvodů neplánované nepřítomnosti nelze stravu odhlásit, lze ji 1. den této nepřítomnosti vyzvednout do přinesených nádob v době od 11.00 do 11.20 v jídelně mateřské školy (vchod z rampy). V době přerušení provozu mateřské školy jídelna stravu nepřipravuje.

IV. Platba stravného

Stravné lze hradit trvalým příkazem, poštovní poukázkou a ve výjimečných případech v pokladně školy. Platba musí být na účtu školy 43-9277170257/0100 nejpozději do 20. předchozího měsíce s variabilním symbolem přiděleným jídelnou. Přeplatky stravného jsou vráceny na účet plátce v únoru a na konci školního roku. Podle § 5 odst. 4 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stavování, zařízení školního stravování může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodne-li se se zákonnými zástupci dítěte jinak. Školní jídelna požaduje zálohu na jeden měsíc.

V. Odhlašování

Odhlášky jsou přijímány do 8 hodin na čísla mobilních telefonů, která jsou uvedena v šatnách jednotlivých tříd. Neodhlášená strava je strávníkovi účtována. Ukončení stravování je nutné vždy oznámit vedoucí školní jídelny a zrušit trvalý příkaz v bance.

VI. Dietní stravování

Školní jídelna nezabezpečuje dietní stravování dětí. V odůvodněných případech umožní ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců doložené lékařským potvrzením o nařízené dietě odlišný způsob stravování ve školní jídelně. Podávání stravy se řídí pokynem ředitelky školy. Školní jídelna nepřebírá zodpovědnost za kvalitu ani hygienickou nezávadnost přinesené dietní stravy.

VII. Registrace a evidence strávníků

Školní jídelna zpracovává pouze ty údaje subjektů údajů, u kterých disponuje právním důvodem zpracování. Údaje jsou zpracovány na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pouze v nezbytném rozsahu.

VIII. Úřední hodiny vedoucí školní jídelny

7.00 – 9.00 hod. kancelář školní jídelny ZŠ K Sídlišti 840 (vchod z modré rampy)

tel. 241 090 239, skolnijidelna@ksidlisti.cz, vedoucí ŠJ Holá

IX. Závěrečná ustanovení

Jídelní lístek je vyvěšen v jednotlivých třídách, při vstupu do mateřské školy vždy nejpozději v pátek na následující týden. Na internetových stránkách mateřské školy je zveřejněn na celý  měsíc. Z provozních důvodů je změna jídelního lístku vyhrazena.

Případné připomínky u vedoucí jídelny nebo vedoucí učitelky mateřské školy.

X. dodatek provozního řádu školní jídelny - zajištění provozu v době mimořádných opatřeních nařízených vládou a organizace stolování

V době mimořádných opatření školní jídelna připravuje stravu standartním způsobem podle technologických postupů a norem pro věkovou skupinu 3-7 let. Pracovníci školní jídelny mají povinnost používat dezinfekční prostředky, ochranné prostředky dýchacích cest a jednorázové rukavice. Oběd nelze vyzvednout zákonným zástupcem.Pokrmy a nápoje jsou v uzavřených nádobách dopraveny do jednotlivých kuchyněk. Je vypracován harmonogram, aby bylo možné dodržet zákonem stanovenou délku výdeje. Strávník se nesmí dotýkat nádobí a stravy, které nejsou určené pro něj. Výdej stravy je upraven v pokynech vydaných pro mimořádnou epidemiologickou situaci, aby byla zajištěna bezpečnost strávníků a minimalizován kontakt zaměstnanců školní jídelny se strávníky. 

 

 

print Formát pro tisk

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS