Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: příjímací řízení

FAQ - Často kladené otázky k přijímacímu řízení

 

I. Základní informace

 

II. Přihláška

 

III. Organizace přijímacího řízení

 

IV. Různé

 

I. Základní informace

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit (rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup) při vyhlášení přijímacího řízení. Pro první kolo přijímacího řízení v termínu do 31. ledna. Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

 

II. Přihláška

Kde dostanu přihlášku k přijetí na střední školu?

Formulář přihlášky si obstará uchazeč zpravidla ve spolupráci se základní školou. V elektronické podobě si mohu přihlášku zdarma stáhnout na webu MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore nebo na stránkách naší školy www.ksidlisti.cz (ke stažení)

Je základní škola povinna zdarma vydat žákům dvě přihlášky?

Povinnost základní školy vydat žákům přihlášky není legislativně stanovena a školy je vystavují pro žáky na základě dohody s rodiči.

Musí uchazeč odevzdat formulář přihlášky s barevným rozlišením, nebo může použít i černobíle vytištěný formulář?

Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou. Odevzdává se přihláška platná pro rok 2022/2023.

Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?

Školský zákon umožňuje podat dvě přihlášky na dvě střední školy nebo jednu školu, ale na dva různé obory vzdělání.

Při vyplňování tiskopisu se uvádí na obou tiskopisech obě školy, kam se přihlášky odevzdají, nebo na jedné škole dva obory vzdělání, na které se uchazeč hlásí. Uvedené pořadí škol je shodné na obou tiskopisech a nevyjadřuje preferenci škol. 

Jak vyplnit přihlášku?

Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk).

Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání se uvádějí dvě školy (nebo dva obory vzdělání na jedné škole), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce?

V uvedené kolonce se uvádějí pouze termíny „školní“ přijímací zkoušky, která může být stanovena ředitelem školy (pokud ji škola z rozhodnutí ředitele školy koná). V naší škole se školní přijímací zkouška nekoná, proto kolonka zůstane prázdná. Tato kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (je pevně dán).

Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné?

Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

Je na Školu Kavčí hory v přihlášce nezbytný lékařský posudek?

Ano. Do tiskopisu přihlášky pro daný obor vzdělání se lékařský posudek na oba obory vyplňuje.

Musí být přiložen lékařský posudek na samostatném tiskopise nebo stačí jeho zapsání v přihlášce?

Zpravidla stačí vyplnění jen v přihlášce, ale může být přiložen i na samostatném tiskopisu. K přihlášce pro dotčený obor vzdělání lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který vyjadřuje způsobilost vzdělávat se (nemusí být vystaven znovu).

Do kdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?

Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Doručena do školy musí být do 1. března. Přihlášku nedoručuje základní škola, ale uchazeč či jeho zákonný zástupce (poštou, osobně, datovou schránkou).

Kolik přihlášek mám možnost podat v druhém kole přijímacího řízení?

V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Kde dostanu zápisový lístek?

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola do 15. 3. 2022. Uchazeči, který se ke studiu hlásí odjinud než ze základní školy, zápisový lístek vydá odbor školství příslušného krajského úřadu (v Praze odbor školství MHM).  Zápisový lístek musí být potvrzen razítkem a podpisem ředitele školy.

 

TOP

 

III. Organizace přijímacího řízení

Kdy se budou konat zkoušky prvního kola přijímacího řízení?

Na školu uvedenou v přihlášce na prvním místě 12. 4. 2022, na školu uvedenou na druhém místě se jednotná zkouška koná 13. 4. 2022.

Koná se na škole Kavčí hory jednotná přijímací zkouška?

Ano, na naši školu se koná v rámci prvního kola přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška prostřednictvím centrálně zadávaných testů ze vzdělávacího oboru český jazyka a literatury a matematika a její aplikace.

Je možné, že se uchazeč o přijetí do naší školy bude muset dostavit na přijímací zkoušku ve dvou různých dnech?

Ano. V případě, že si na naši školu podá obě přihlášky do dvou různých vzdělávacích oborů.

Co je obsahem jednotné přijímací zkoušky?

Zkouška se skládá ze dvou testů, a to pro obsah vzdělávání z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a jejích aplikací, v rozsahu stanoveném v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Požadavky najdete také na www.cermat.cz

Budou mít uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami nějaké zvýhodnění?

U uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka školy podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč přiloží k přihlášce ke studiu. Při přijímání ke vzdělávání se tak stanoví vhodné podmínky odpovídající jeho potřebám pro konání jednotné přijímací zkoušky.

Co když např. ze zdravotních důvodů nebudu moci konat jednotný test v řádném termínu jednotných přijímacích zkoušek?

Náhradní termín testů pro první kolo přijímacího s využitím jednotných testů CZVV je stanoven na 10. 5. a 11. 5. 2022.

Ředitelka školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána.

Jak se bude hodnocení z jednotných testů podílet na mém celkovém hodnocení?

Do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek z testů z obou termínů zkoušek. To znamená, že se započítává nejlepší výsledek z českého jazyka a nejlepší výsledek z matematiky. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %, dále přihlížíme (40%) k prospěchu z předchozího studia na ZŠ (průměr průměrů posledních tří vysvědčení).

Kde se budou konat jednotné přijímací zkoušky?

Zkouška se koná v prvním termínu v budově školy uvedené v přihlášce na prvním místě, ve druhém termínu v budově školy uvedené v přihlášce na druhém místě.

Bude výsledek jednotných testů součástí hodnocení i v dalších kolech přijímacího řízení?

Je na řediteli školy, zda rozhodne, že výsledek jednotných testů bude součástí hodnocení v dalších kolech přijímacího řízení. Pokud tak rozhodne, uvede tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení.

Mohu se proti nepřijetí na střední školu odvolat?

Ano. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na střední škole uchazeč podává k příslušnému krajskému úřadu (odbor školství MHMP) prostřednictvím ředitelky školy, která rozhodnutí vystavila.

Kdy mohu vzít zpět zápisový lístek?

Zápisový lístek může uchazeč vzít ze školy, na níž jej uplatnil, zpět, pokud je na druhou školu přijat na základě rozhodnutí o přijetí vydaném v odvolacím řízení. V takovém případě škole, na kterou podal zápisový lístek původně, přinese rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na druhou školu a žádost o zpětvzetí zápisového lístku.

Co když mám na prvním místě učební obor a maturitní mám na druhém místě?

Pak konáte zkoušku až v druhém termínu na škole, kam se hlásíte na maturitní obor.

 

TOP

 

IV. Různé

Jaké jazyky se ve vaší škole vyučují?

Povinně se ve škole vyučuje anglický jazyk. Jako druhý cizí jazyk ve škole nabízíme německý, španělský, italský, francouzský nebo ruský jazyk. V příštím školním roce nabídneme dva z těchto jazyků podle aktuální personální situace.

Dělá vaše škola přípravné kurzy k přijímacímu řízení?

Ne.

Dělá vaše škola přijímací zkoušky nanečisto?

Ano. Sledujte webové stránky školy. V případě, že epidemická situace dovolí, zkoušky nanečisto se na naší škole uskuteční v únoru 2022.

Funguje ve škole organizace studentské samosprávy?

Ano. Ve škole funguje Studentská rada, která může vedení školy předkládat návrhy na zlepšení života ve škole, pořádání různých akcí pro studenty a další.

Zúčastňují se studenti odborných praxí?

Studenti obou oborů mají od prvního do třetího ročníku v učebním plánu 14 dní praxí souvislých. Mohou si je zvolit sami podle oborů např. i v místě bydliště nebo jim praxe bude přidělena školou. Studenti druhého a třetího ročníku v rámci studia absolvují praxe průběžné, které probíhají na tradičních smluvních pracovištích. Např. Úřad MČ Praha 4, Asociace občanských poraden, Vzdělávací centrum pro veřejnou správ, Centrum ošetřovatelské pomoci, Sociální zařízení na Praze 4, mateřská škola, …

Jaká je šance na přijetí ke studiu na vaší škole?

Záleží na počtu přihlášek, které se nám shromáždí. Z dosavadních zkušeností plyne, že ten, kdo opravdu stojí o přijetí k nám a podaří se mu úspěšně vykonat přijímací zkoušky, je přijat.

Kolik hodin matematiky mají u vás ve škole studenti týdně?

Tři hodiny. Matematika u nás není povinným maturitním předmětem, pouze volitelným.

Jaká je úspěšnost studentů u maturitní zkoušky?

Detailní výsledky maturitní zkoušky najdete na našem webu ve výroční zprávě za uplynulý školní rok.

Na jaké vysoké školy se hlásí absolventi vaší školy?

Naši bývalí studenti jsou absolventy celé řady vysokých škol. Pokračují dále v oboru veřejná správa, sociální činnost na vyšších odborných nebo vysokých školách. Studují právo, psychologii, pedagogiku a další. Máme ale i bývalé žáky, kteří vystudovali jazyky, filozofii, ekonomii, medicínu, ba i herectví.

Pořádá škola zájezdy do ciziny?

Každým rokem se snažíme nabídnou zajímavé zájezdy k výuce. Jejich realizace ale záleží na aktuální bezpečnostní situaci.

Zúčastňují se žáci školy humanitárních akcí?

Našimi tradičními akcemi, kde studenti pomáhají, jsou Světluška, Bílá pastelka, Květinový den - Den boje proti rakovině, …

Má škola vlastní školní jídelnu?

Ano, objednávání jídel je možné i elektronicky a každý si může vybrat ze dvou jídel.

Má škola tělocvičnu a zázemí pro sport?

Škola má dvě vlastní tělocvičny a několik venkovních hřišť.

Myslí škola na kulturní vyžití studentů?

Ve škole máme vlastní knihovnu. Studenti se mohou stát členy Klubu mladých diváků a se školou mohou chodit do divadla. Škola se pravidelně zúčastňuje přehlídky Jeden svět na školách, různých výstav a exkurzí podle aktuální nabídky.

Mají žáci k dispozici šatní skříňky?

Každý žák má k dispozici vlastní uzamykatelnou šatní skříňku.

Kolik na vaší škole studuje chlapců?

Jsou třídy, kde je chlapců třetina a máme i třídy vysloveně dívčí.

Má škola technické vybavení odpovídající 21. století?

Škola je vybavena nadstandardně. Má 4 plně funkční počítačové učebny, multifukční učebnu. Každá učebna ve škole je připojena k internetu a najdeme v ní dataprojektor, velkoplošnou televizi či interaktivní tabuli. Běžně ve vyučování používáme tablety, které jsou připojeny ke školní wifi.  Žáci mají individuálně k dispozici kopírku a tiskárnu s vlastním kreditem.

 

TOP


Vydáno: 1.11.2021 10:20 | 
Přečteno: 2245x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent