Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: o družině, Aktuálně - škola doma, Důležité

Prázdninová školní družina při Škole Kavčí hory v termínu 3. 8. – 21. 8. 2020

 

Dopravní spojení:

  • stanice metra Pankrác, autobus č. 188 - zastávka Kavčí hory
  • autobus č. 118 - zastávka Na Strži
  • autobus č. 193 – zastávka Sídliště Pankrác
  • autobus č. 134 – zastávka Milevská

 

Kontaktní osoba: Lenka Teclová

Mobil: 605 281 847

Email: l.teclova@ksidlisti.cz

 

 

 Přihláška do prázdninové školní družiny  254 kB  pdf docx
     

 

 Pro více informací rozklikněte nadpis

 

Podmínky docházky:

Žák bude docházet do prázdninové školní družiny na základě písemné přihlášky, kterou zákonný zástupce do 26. 6. 2020 doručí datovou schránkou, emailem na adresu l.teclova@ksidlisti.cz, poštou, vhodí do schránky u hlavního vchodu do školy, anebo osobně zanese do kanceláře školy.

Na základě přihlášky zákonný zástupce obdrží informace k platbě, která by měla být připsána do 3. 7. 2020 na účet Školy Kavčí hory.

 

Čestné prohlášení

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, které obsahuje:

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). (viz příloha)

Zákonný zástupce je povinen hlásit jakoukoliv změnu, která se týká tohoto čestného prohlášení.

V souladu s mimořádnými opatřeními musí žáci používat roušku. Ve vnitřních prostorách školy se musí přezout do domácí obuvi.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Odkrytí úst a nosu je možné pouze na výslovný pokyn vychovatelky.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

Do školy nemá přístup žák s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID -19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID -19 bude umístěn do samostatné místnosti a zákonný zástupce je povinen si jej neprodleně vyzvednout. O podezření na onemocnění COVID -19 škola informuje hygienickou stanici.

 

Provozní doba:

7.00 – 16.00

nástup nejdéle do 8.30, odchod 12.45 – 16.00

 

Předávání žáků:

Žáci jsou osobně předáváni vychovatelkám u označeného vchodu do prázdninové školní družiny vchodem přes nádvoří (či ve venkovních prostorách školní družiny) a následně osobně tamtéž zpět zákonným zástupcům. Zákonní zástupci nejsou oprávněni vstupovat do budovy školy. Při vyzvedávání dítěte ze školní družiny bude ověřována totožnost oprávněné osoby.

 

Režim pobytu:

Žáci si ukládají své osobní věci na vyhrazená místa a udržují ve všech užívaných prostorách pořádek. Při všech činnostech se chovají ukázněně. Pro jejich pobyt a chování v prázdninové školní družině platí všechna ustanovení školního řádu Školy Kavčí hory, která jsou aplikovatelná na podmínky prázdninové školní družiny. Při závažném porušení kázně může být žák vyloučen z prázdninové družiny bez nároku na vrácení úplaty.

Žáci jsou povinni dodržovat pokyny pedagogických pracovníků a používat sportovní nářadí jen k činnostem k tomu určeným, udržovat pořádek.

 

Potřeby:

kapesníky, opalovací krém, čepice, přezůvky, svačina, pití

 

Omluvení nepřítomnosti:

Docházka zapsaného žáka do prázdninové školní družiny je povinná. Případnou nepřítomnost žáka zákonní zástupci nahlásí nejpozději v daný den nástupu žáka do prázdninové školní družiny při Škole Kavčí hory, či žáka omluví jiným způsobem.

 

Postup školy v případě nevyzvednutí dítěte po provozní době prázdninové školní družiny:

Vychovatelky se snaží kontaktovat zákonné zástupce všemi dostupnými prostředky. Pokud se to nepodaří, věc oznámí místně příslušnému oddělení Policie ČR, které následně řeší situaci s orgánem oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městské části Prahy 4. Opakované pozdní vyzvednutí z prázdninové školní družiny při Škole Kavčí hory může být důvodem k vyloučení z prázdninové školní družiny.

 

Informace ke stravování

Odhlášky obědů jsou přijímány do 7.30 hod. na tel.: 241 090 239 nebo e-mailem: skolnijidelna@ksidlisti.cz. V případě odhlášení stravy z důvodu nemoci bude vráceno stravné na účty strávníků nejpozději do 14. 9. 2020. Neodhlášená stava propadá.

 

Informace k provozu prázdninové školní družiny najdou rodiče na www.ksidlisti.cz popř. na telefonním čísle: 605 281 847 (vedoucí školní družiny paní Teclová) l.teclova@ksidlisti.cz

 


Vydáno: 8.6.2020 14:06 | 
Přečteno: 150x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent