Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Centrum poradenských služeb - máte problém?

Poradenské služby - Na koho se obrátit

Od školního roku 2005/2006 pracuje na naší škole poradenské centrum, jehož pracovníci poskytují poradenské služby jednotlivým žákům a studentům podle jejich potřeb, dále jejich zákonným zástupcům i učitelům.

Stručný přehled poskytovaných služeb poradenských pracovníků

Výchovný-kariérový poradce

se věnuje primárně problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných žáků

volba střední školy, přihlášky ke studiu, vydávání zápisového lístku, plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány, jednání výchovné komise - problematika chování a prospěchu

Školní metodik prevence

vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

pomoc při všech formách rizikového chování dětí a při posilování odolnosti dětí vůči rizikovému chování (šikana, kyberšikana, záškoláctví, kouření, nezdravé vztahy v kolektivu...) - všechny metodické pokyny k dané problematice jsou uveřejněny na www.msmt.cz

Školní psycholog

vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnosticko metodické a informační, pracuje se žáky, studenty, rodiči i pedagogy

výukové a výchovné obtíže, konzultace o osobních problémech i problémech v rodině, adaptace na MŠ, ZŠ, SŠ, problematika školního kolektivu (vztahy ve třídě), volba střední školy, učební styly na ZŠ a SŠ - domácí příprava

Pedagogická intervence a speciálně pedagogická podpora, SPU

vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči

podpora příptavy na vyučování, pedagogická intervence, náprava specifických poruch učení

Koordinátor pro žáky s odlišným mateřským jazykem 

Cílovou skupinou pro práci koordinátora OMJ jsou žáci a jejich rodiče bez rozdílu země původu s migrační zkušeností (osobní či v rodině), kteří mají jazykové nebo sociokulturní znevýhodnění. Koordinátor OMJ eviduje jejich vzdělávací potřeby, poskytuje poradenství a metodologickou podporu, spolupracuje s organizacemi zabývajícími se integrací a vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem.


Vydáno: 29.8.2019 16:07 | 
Přečteno: 1106x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent