Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Školní jídelna

Provozní řád školní jídelny

I. Základní ustanovení

Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna zajišťuje školní stravování a stravování vlastních zaměstnanců.

II. Kategorie strávníků

Školní jídelna připravuje denně dvě jídla na výběr. Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce.

 

 skupina   věková kategorie  cena  výše měsíční úplaty 
 A  7-10  let   28 Kč 
 22 x 26,- = 616,-
 B  11-14 let
 30 Kč 
 22 x 28,- = 660,-
 C  15 a více let
 32 Kč   22 x 30,- = 704,-

 

Žáci - cizí státní příslušníci (z EU i příslušníci zemí mimo EU) jsou stravováni za stejných cenových podmínek jako žáci - občané ČR.

 

III. Výdej stravy

 

  
 den
 od    do  
 Výdej obědů pro strávníky školy   Po - Pá 
 11:40   14:00 
 Výdej obědů do jídlonosičů  Po - Pá  11:20  11:40

 

Strava je připravována dle norem a technologických postupů pro školní stravování dané věkové kategorie, oběd je určen k okamžité spotřebě. Strava pro strávníky školy (žáky a zaměstnance) se připravuje pouze v době jejich pobytu ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Při ostatních absencích (nemoc, ředitelské nebo studijní volno apod.) není     na stravování nárok. V případě zjištění neoprávněnosti využívání školního stravování bude finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován.

IV. Platba stravného

Stravné lze hradit trvalým příkazem z bankovního účtu, poštovní poukázkou a ve výjimečných případech v pokladně školy. Platba musí být na účtu školy 75435041/0100 nejpozději do 20. předchozího měsíce s variabilním symbolem přiděleným jídelnou. Přeplatky stravného jsou vráceny na účet plátce v únoru a na konci školního roku. Není-li stravné uhrazeno včas, nemá strávník zajištěno stravování na následující měsíc. Podle § 5 odst. 4 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, zařízení školního stravování může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodne-li se se zákonnými zástupci nezletilého žáka nebo zletilým žákem jinak. Školní jídelna požaduje zálohu na 1 měsíc. 

V. Přihlašování a odhlašování strávníků a jídel

  • Na každý školní rok musí strávník vyplnit závaznou přihlášku. Vyplněním přihlášky a uhrazením stravného je automaticky přihlášen oběd číslo 1 a oběd číslo 2 si volí strávník 3 dny předem na boxu v jídelně nebo na www.strava.cz. Pro objednávání a výdej je třeba si zajistit v kanceláři jídelny identifikační kartu (50,- Kč). Při ztrátě nebo zničení je nutné si koupit za stejných podmínek kartu novou.
  • Pokud strávník kartu zapomene, je možné u vedoucí školní jídelny vyzvednout náhradní doklad ve vyhrazeném čase.
  • Odhlašovat obědy lze do 7.30 hodin. Obědy se odhlašují telefonicky na tel. 241 090 239, na www.strava.cz nebo e-mailem (skolnijidelna@ksidlisti.cz). Neodhlášená strava je strávníkovi účtována.
  • Ukončení stravování je nutné vždy oznámit vedoucí školní jídelny a zrušit trvalý příkaz v bance.
  • V době prázdnin nebo volného dne stanoveného ředitelkou školy je každý strávník automaticky odhlášen.
  • Odhlašování při  hromadných akcích provádí vedoucí akce nejméně 5 pracovních dnů předem.

VI. Dietní stravování

Školní jídelna nezabezpečuje dietní stravování žáků. V odůvodněných případech umožní ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců doložené lékařským potvrzením o nařízené dietě odlišný způsob stravování ve školní jídelně. Podávání stravy se řídí pokynem ředitelky školy. Školní jídelna nepřebírá zodpovědnost za kvalitu ani hygienickou nezávadnost přinesené dietní stravy.


VII. Registrace a evidence strávníků

Školní jídelna zpracovává pouze ty údaje subjektů údajů, u kterých disponuje právním důvodem zpracování. Údaje jsou zpracovány na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pouze v nezbytném rozsahu.

VIII. Úřední hodiny vedoucí ŠJ

 pro strávníky   11:55 - 12:15 
 12:45 - 13:05
 13:30 - 13:50
 pro zákonné zástupce žáků 
 7:00 - 9:00

 

tel.: 241 090 239; skolnijidelna@ksidlisti.cz ; vedoucí ŠJ Holá


IX. Závěrečná ustanovení

Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně, u hlavního vchodu do školy a zveřejněn na internetových stránkách školy na celý měsíc. Z provozních důvodů je změna jídelního lístku vyhrazena. Členové stravovací komise Klubu rodičů mají možnost kdykoliv navštívit jídelnu, ochutnat vzorek jídel, nápojů a seznámit se s provozem organizace výdeje oběda. Případné připomínky stravovací komise projednává s vedoucí školní jídelny a ředitelkou školy. Jestliže dojde v době výdeje oběda ke znečištění podlahy, za úklid zodpovídá pověřený pracovník školy.    V době oběda je ve školní jídelně zajištěn pedagogický dozor. Bez dozoru nemají žáci do školní jídelny přístup. 

X.dodatek provozního řádu - zajištění provozu školní jídelny v době mimořádných opatření nařízených vládou - vstup strávníka do jídelny a organizování stolování 

V době mimořádných opatření školní jídelna připravuje 1. jídlo na výběr. Strávníci si musí obědy objednat v jídelně, protože nejsou automaticky přihlášeni. Přihlášky a odhlášky lze na www.strava.cz , skolnijidelna@ksidlisti. cz, tel 241090239.Odhlašovat obědy lze do 7,30 hod. Neodhlášený oběd propadá. Oběd nelze vyzvednout zákonným zástupcem. Výdej oběda je organizován po skupinách, tak, aby byl splněn doporučený počet osob v jídelně. Je vypracován harmonogram, aby bylo možné dodržet zákonem stanovenou délku výdeje. V jídelně je odebráním židlí nastaven vhodný počet současně se stravujících strávníků a dostatečný odstup mezi nimi. Výdejní pult je zajištěn igelitovu fólií, aby nedocházelo ke kontaminaci stravy a nápojů. Pracovníci školní jídelny mají povinnost používat dezinfekční prostředky, ochranné prostředky dýchacích cest a jednorázové rukavice. Pracovník jídelny předá strávníkovi tác s příborem, jídlem a pitím. Strávníci i pedagogický dohled musí mít roušku vyjma konzumace stravy. Roušku si odloží do vlastního sáčku. Veškeré nádobí včetně podnosů je strojně umýváno. Stoly v jídelně jsou po každé skupině dezinfikovány.


Vydáno: 25.5.2020 11:53 | 
Přečteno: 802x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent