Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: o studiu

Studijní obory

Obory

  • Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • Sociální činnost 75-41-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitouStudijní obor Veřejnosprávní činnost


připravuje absolventy pro výkon ucelených ekonomických a správních agend v rámci samostatné působnosti obcí a měst a dílčích správních agend územních, ústředních a jiných orgánů státní správy.

Pro 1. až 4. ročník:
studijní plán ke stažení v pdf


Studijní obor Sociální činnost

absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Pro 1. až 4. ročník
studijní plán ke stažení v pdf


Uplatnění absolventů školy


absolventi školy získají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání pro výkon specifických činností v oblasti sociálních a veřejnosprávních služeb, mohou se ucházet o studium na VŠ či v různých formách pomaturitního studia; znalost ekonomiky, účetnictví, práva, psychologie, dvou jazyků (volba z Aj, Nj, It, Šp, Fr, Rj), techniky administrativy a výpočetní techniky umožňuje uplatnění i v jiných úsecích činnosti státního sektoru a podnikatelské sféry.

Charakteristika školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání na naší škole

Sociální činnost
(optimální vzdělávání - optimální podmínky - optimální metody - optimální dovednosti)

Při vzdělávání klademe důraz na vzájemnou spolupráci, na osvojování moderních metod učení (např.: na principy metod kooperativního učení, na sociálně komunikativní metody). Výuka směřuje k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi a aplikaci vzdělávacích strategií se zřetelem k principům celoživotního učení minimalizujícím rizika na trhu práce. 
V rovině teoretického vyučování se ve větší míře využívají moderní metody výuky pomocí nových didaktických pomůcek a moderní techniky.
Praktická výuka se orientuje na seznámení žáků s reálnými pracovišti. Seznamují se s etickými specifiky a pracovně právními požadavky kladenými na zaměstnance sociálních služeb.
Žáci povinně studují jeden cizí jazyk a mají možnost volby se od 1. ročníku věnovat studiu druhého cizího jazyka nebo správních agend (veřejné finance, účetnictví, písemná a elektronická komunikace), ve čtvrtém ročníku mají možnost výběru z několika volitelných předmětů (seminář cizího jazyka, společenskovědní seminář, literární seminář, pečovatelství). 

V rámci studia probíhá odborná a učební praxe.
Výuka odborné praxe je zajištěna na pracovištích sociální sféry a pracovištích, která souvisí s pedagogickou činností. Odborná praxe se organizuje v rozsahu dvou týdnů v prvním, druhém a třetím ročníku (celkem šest týdnů). Učební praxe je realizována prakticky zaměřenou výukou ve skupině žáků učiteli školy. Je zařazena v rozsahu 6 týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání.

Absolvent Střední odborné školy Kavčí hory se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci.
Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.
Získal odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí platným školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem, který určuje obsah společné části maturitní zkoušky.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z praktické zkoušky z odborného předmětu sociální politika a služby a dvou ústních zkoušek z odborné teorie - sociální péče a pedagogiky.
Jako nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky škola nabízí cizí jazyk, dějepis, základy společenských věd, informační a komunikační technologie.

Každý úspěšný absolvent školy obdrží certifikát Europass, který dokládá jeho kvalifikaci v českém a jednom světovém jazyce.

 

Veřejnosprávní činnost 
(optimální vzdělávání - optimální podmínky - optimální metody - optimální dovednosti)

Pojetí středního odborného vzdělávání vychází z kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, které je nástrojem rozvoje osobnosti. Za zásadní cíl školního vzdělávacího programu považujeme vybavení všech žáků souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná. 
Při vzdělávání klademe důraz na vzájemnou spolupráci, na osvojování moderních metod učení.
V rovině teoretického vyučování se ve větší míře využívají moderní metody výuky pomocí nových didaktických pomůcek a moderní techniky.
Praktická výuka se orientuje na seznámení žáků s reálnými pracovišti. Seznamují se s etickými specifiky a pracovně právními požadavky kladenými na zaměstnance státní správy a samosprávy.

Žáci povinně studují dva cizí jazyky, ve čtvrtém ročníku mají možnost výběru z několika volitelných předmětů (seminář cizího jazyka, společenskovědní seminář, literární seminář, aplikační procesy ve veřejné správě).

V rámci studia probíhá odborná praxe.
Výuka praxe je zajištěna na pracovištích státní správy a samosprávy i u soukromých subjektů. Odborná praxe se organizuje v rozsahu dvou týdnů v prvním, druhém a třetím ročníku ( celkem šest týdnů ).

Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. 
Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, například v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávních komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením a podobně. 
Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Konání maturitní zkoušky se řídí platným školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem, který určuje obsah společné části maturitní zkoušky.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá z praktické zkoušky z veřejné správy a odborné ústní zkoušky z veřejné správy.
Jako nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky škola nabízí cizí jazyk, matematiku, dějepis, občanskou nauku a informační a komunikační technologie. 


Každý úspěšný absolvent školy obdrží certifikát Europass, který dokládá jeho kvalifikaci v českém a jednom světovém jazyce.


Vydáno: 5.9.2017 9:38 | 
Přečteno: 3565x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent