Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: o studiu, SCIO

Národní testování žáků 2024 - scio

I v letošním školním roce 2023/2024 jsme se po podzimním Národním testování žáků 9. tříd zúčastnili jarního Národního testování 2023 žáků 3., 5. a 7. tříd

Opět jsme si tak mohli ověřit úroveň výsledků vzdělávání v naší škole, i to, že v porovnání s ostatními zapojenými školami stále dosahuje dobré úrovně. Důležitým ukazatelem je pro nás i to, jak dokážeme pracovat se studijním potenciálem žáků a jak ho využíváme.

Žáci mají ve svém profilu v aplikaci ScioDat individuální zprávu v elektronické verzi, tam je také navíc zpráva doplněna
o náhled řešeného testu s vyznačením správných odpovědí. 

K výsledkům v jednotlivých třídách:

Výsledky testování 3. tříd

Testování se zúčastnilo více než 5140 žáků z 235 škol, v Praze se zapojilo 30 škol a v nich 1242 třeťáků. Žáci vypracovali online testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, vzdělávací oblasti člověk a jeho svět a otestovali si úroveň rozvoje klíčových kompetencí.

Výsledky naší školy jsou v českém jazyce lepší než u poloviny zúčastněných škol. Lepšího výsledku než 60 % zapojených škol dosáhly děti v matematice, v anglickém jazyce jsou výsledky našich žáků lepší než u 70 % zúčastněných škol, stejně tak i v oblasti člověk a jeho svět jsme dosáhli na 70 % škol. V rozvoji klíčových kompetencí žáci naší školy dosáhli výsledku lepšího, než měla polovina zapojených škol.

K dosaženému výsledku dětem blahopřejeme.

 

Percentil

 

Z3A

Z3B

naše ZŠ

všechny ZŠ

Český jazyk

61

46

54

52

Matematika

70

46

59

51

Anglický jazyk

66

60

63

52

Člověk a jeho svět

79

40

60

52

Klíčové kompetence

64

43

54

52

Výsledky v jednotlivých třídách odpovídají úrovni kompetencí (studijních předpokladů) žáků ve třídě.

Každý žák obdrží svoji osobní zprávu s výsledky, analytická zpráva je k dispozici v kanceláři školy.

 

Výsledky testování 5. tříd

Testování v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk s porovnáním výsledků na základě testu obecných studijních předpokladů se letos zúčastnilo více než 16 800 žáků ze 473 škol, v Praze to bylo 2861 žáků z 56 základních škol.

Výsledky žáků našich 5. tříd jsou průměrné.

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s OSP žáků bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků využíváme dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům, žáci pracují nad své možnosti.

Porovnáním výsledků testu z matematiky s OSP žáků bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků využíváme optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

V českém jazyce máme stejné výsledky jako polovina zúčastněných škol, vyrovnaného výsledku žáci dosáhli ve všech testovaných tematických oblastech (mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost), stejně vyvážený je i výsledek z hlediska dovedností v částech znalosti, posouzení a interpretace a získávání informací.

O něco horšího výsledku jsme dosáhli v matematice, kde je výsledek celkově mírně pod průměrem. Průměrný výsledek žáci dosáhli ve všech tematických oblastech testu (geometrie, čísla a početní operace, závislosti, vztahy, práce s daty, aplikační úlohy a problémy) i dovednostních (znalosti, aplikace, porozumění) částech testů.

Podstatné je, že děti pracují podle svých možností, i lépe, a učitelé maximálně využívají jejich studijní potenciál.

 

Percentil

 

Z5A

Z5B

naše ZŠ

všechny ZŠ

Český jazyk

51

45

57

50

Matematika

48

42

47

50

Studijní předpoklady

46

29

38

50

 

Nadprůměrný je v porovnání s ostatními školami výsledek žáků v anglickém jazyce

Žáci vypracovávali adaptivní test, většina páťáků (46%) dosáhla podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky požadované úrovně A1 (očekává se při vstupu na 2. stupeň).

V obou třídách je celkem 8 žáků na úrovni A0.

11 žáků (28 %) dosáhlo úrovně A2 (očekává se v 9. ročníku), 5 % žáků je na (maturitní) úrovni B1.

 

Každý žák obdrží svoji osobní zprávu s výsledky, analytická zpráva je k dispozici v kanceláři školy.

 

Výsledky testování 7. třídy

Testování v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk s porovnáním výsledků na základě otestovaných obecných studijních předpokladů se zúčastnilo téměř 7000 sedmáků z 217 škol, v Praze to bylo 1 329 žáků z 29 škol.

Výsledky našich sedmáků v testech jsou nadprůměrné, studijní potenciál žáků je optimálně využívaný a žáci pracují tak, jak odpovídá jejich studijnímu potenciálu.

Výsledky žáků naší školy v českém jazyce jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol. Výborného výsledku žáci dosáhli ve všech testovaných tematických oblastech (mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost), stejně vyvážený je i výsledek z hlediska dovedností v částech znalosti, posouzení a interpretace a získávání informací.

Výsledky žáků naší školy v matematice jsou lepší než u poloviny zúčastněných škol. Vyrovnaného výsledku žáci dosáhli ve všech tematických částech testu (geometrie v rovině a prostoru, čísla a početní operace, závislosti, vztahy, práce s daty, nestandardní aplikační úlohy a problémy) i v částech dovednostních (znalosti, aplikace, porozumění).

Porovnáním výsledků testů z matematiky s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že ve využívání studijního potenciálu žáků jsou rezervy a žáci (v 7.B) by mohli pracovat lépe. V příštím roce tedy intenzivně zapracujeme na změně.

 

Percentil

 

Z7A

Z7B

naše ZŠ

všechny ZŠ

Český jazyk

63

59

61

50

Matematika

53

49

56

50

Studijní předpoklady

58

60

 -

 -

Vynikajícího výsledku žáci dosáhli v anglickém jazyce. Vypracovávali adaptivní test a podle 69 % sedmáků podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky již dosáhlo úrovně požadované jako výstup z 9. ročníku.

 

Z7A

Z7B

A0

0

2

A1

3

8

A2 (výstup ze ZŠ)

8

5

B1 (min. výstup ze SŠ)

9

4

B2

0

3

 

Každý žák obdrží svoji osobní zprávu s výsledky, analytická zpráva je k dispozici v kanceláři školy.

 

Výsledky testování 9. tříd

Na podzim se žáci 9. tříd účastnili Národního testování Scio. Vypracovali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a adaptivní test z anglického jazyka.

Testování českého jazyka a matematiky se zúčastnilo více než 21 000 deváťáků.

Výsledky našich žáků jsou v českém jazyce (percentil 51) i v matematice (percentil 49) lepší než u poloviny zúčastněných škol. Vyrovnaného výsledku žáci dosáhli ve všech tematických i dovednostních částech testů (mluvnice, sloh, literatura a čtenářská gramotnost; číslo a proměnná, závislosti, práce s daty, nestandardní aplikační úlohy a problémy, geometrie a posouzení; interpretace, získávání informací, znalosti aplikace a porozumění). Relativní postavení školy zůstává nad průměrem.

Při porovnání výsledků žáků v testech s jejich studijními předpoklady (OSP percentil 58) vidíme, že by žáci mohli dosáhnout lepšího výsledku. Věříme, že ještě společně zapracujeme na využití studijního potenciálu i vzhledem k blížícím se přijímacím zkouškám.

Adaptivní test z anglického jazyka si vyzkoušelo 11 167 žáků. Výsledek našich žáků je vysoce nadprůměrný, lepší než u 70 % zúčastněných.

Úroveň

A1                  12 % žáků

A2                  29 % žáků

B1                  37 % žáků

B2                  18 % žáků

C1                    4 % žáků

 

Podle RVP ZV mají žáci na konci 9. ročníku dosáhnout na jazykovou úroveň A2. Státní maturita z anglického jazyka se pohybuje na úrovni B1, B2.

K dosaženým výsledkům deváťákům blahopřejeme.

Každý žák dostal svoji individuální zprávu, podrobnější výsledky jsou též v aplikaci scio. Souhrnná analýza výsledků a podrobná analytická zpráva jsou k dispozici v kanceláři školy.


Vydáno: 7.6.2024 15:15 | 
Přečteno: 54x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent