Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Povinné dokumenty

Informace o povinném subjektu

 

Povinné údaje dle vyhlášky č.442/2006 Sb, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění.

 

Název subjektu

Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb
140 00  Praha 4, K Sídlišti 840
IČ: 48134023
Tel./fax: 241 090 230/35

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Důvod a způsob založení

Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 140 00 Praha 4, K Sídlišti 840 je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, účelem a podmínkami činností vymezenými ve zřizovací listině. Subjekt je pod výše uvedeným názvem zapsán ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatelem je městská část Praha 4

Vyhledávání v rejstříku škol:

Rejstřík škol MŠMT

(V rejstříku škol lze vyhledávat pomocí zadání názvu právnické osoby, místa školy, ulice, resortního identifikátoru, IZO nebo IČO.)

Organizační struktura

Statutárním orgánem Školy Kavčí hory je ředitelka školy.

Škola vykonává činnost mateřské školy, základní školy, střední odborné školy služeb, školní družiny a školního stravování. Vzdělávací činnost v rámci uvedených součástí vykonávají pedagogičtí pracovníci. Činnosti správní a provozní vykonávají nepedagogičtí pracovníci. Vedoucími zaměstnanci nebo zaměstnanci, kteří jsou podle organizačního řádu oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat (event. hodnotit) práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny jsou:

pedagogický úsek:

 • I. zástupce ředitelky školy pro organizační činnost (zástupce statutárního orgánu),
 • II. zástupce ředitelky školy pro pedagogickou činnost, vedoucí učitelky mateřské školy, I. stupně základní školy, II. stupně základní školy, střední školy,
 • vedoucí vychovatelka školní družiny

správně-provozní úsek:

 • ekonomka školy,
 • provozářka školního stravování,
 • školník,
 • vedoucí kuchařky 
Kontaktní spojení sídlo organizace : Škola Kavčí hory – Mateřská škola
 • Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Střední odborná škola služeb
K Sídlišti 840
140 00  Praha 4

Tel./fax: 241 090 230/35

 • Odloučené pracoviště

Mateřská škola
Kaplická 841
14 00 Praha 4

Tel.: 241 731 467

Adresa pro osobní návštěvy  
 • Adresa sídla

Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb
140 00  Praha 4, K Sídlišti 840

 • Odloučené pracoviště

Mateřská škola
140 00  Praha 4, Kaplická 841

Úřední hodiny

Sekretariát: Po - Pá 7.30-14.00

Podatelna: Po - Čt 7.30-15.00, Pá 7.30-14.30

Mateřská škola: Út 16.00 – 17.00

Telefonní čísla

Spojovatel: 241 090 231,

Mateřská škola: 241 731 467
Číslo faxu 241 090 235
Adresa internetové stránky www.ksidlisti.cz
Adresa elektronické podatelny

žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Lze podat v podatelně, a to buď osobně, elektronicky na skola@ksidlisti.cz nebo písemně na adrese sídla školy

Další elektronické adresy a tel. čísla další adresy jsou uvedeny v kontaktech jednotlivých pracovníků – odkazy na stránkách
Identifikátor datové schránky cqi5sp3

Datové formáty přijímané prostřednictvím veřejné sítě Internet

§ 23 odst. 2 až 5 (vyhlášky č. 259/2012 Sb., v platném znění)

Příloha č. 1 odst. 4 (vyhlášky č. 193/2009 Sb., v platném znění)
Datové formáty přijímané prostřednictvím ISDS

§ 23 odst. 2 až 5 (vyhlášky č. 259/2012 Sb., v platném znění)

Příloha č. 1 odst. 4 (vyhlášky č. 193/2009 Sb., v platném znění)
Přehled přijímaných technických nosičů CD, DVD, USB Flash
Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.
Důsledky doručení neúplného či poškozeného dokumentu

Dokument, který je neúplný či poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, avšak lze z něj určit odesílatele, bude dále zpracován takto:

podatelna vyrozumí odesílatele o vadě dokumentu a stanoví postup pro odstranění vady.

V případě, že nelze zjistit odesílatele, podatelna dokument dále nezpracovává. 
Účet školy

KB 75 43 50 41/0100

u platby za žáka je nutné uvádět variabilní symbol

Identifikátory školy

IČ 481 34 023

REDIZO 600 005 399

IZO identifikátory částí:

 • ZŠ 102 101 337
 • SŠ 048 134 023
 • ŠD 112 300 626
 • ŠJ 102 425 302
 • MŠ 107 501 716
DIČ

nejsme plátci DPH

CZ 48134023

Dokumenty  
 • Seznam hlavních dokumentů

ŠVP ZŠ

ŠVP MŠ

ŠVP SŠ – SOC, VES

Školní řád pro MŠ

Školní řád pro ZŠ a SŠ

Výroční zpráva MŠ

Výroční zpráva ZŠ

Výroční zpráva SŠ

Výroční zpráva o hospodaření
 • Inspekční zprávy

Česká školní inspekce

 • Rozpočet

Pro kalendářní rok je rozpočet školy na stránkách zřizovatele - Městská část Praha 4.

Rozpočet za minulý školní rok je součástí výroční zprávy.

Žádosti o informace

Informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, lze získat

 1. na úřední desce školy, a to informace, které jsou povinně zveřejňované v souladu se zákonem
 2. na základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Žádosti o informace se podávají ústně nebo písemně na podatelně školy.
Příjem žádostí a dalších podání

Veškeré informace k podávání žádosti o informace, určení způsobu a místa k opravným prostředkům, včetně informací k úhradě za poskytování informací naleznete na www.ksidlisti.cz. Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat:

 1. ústně v pracovní době
 2. písemně zasláním na adresu
 3. písemně osobně na podatelně v pracovní době
 4. písemně elektronicky s využitím e-podatelny skola@ksidlisti.cz 
Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Místo podání odvolání:

 1. podatelna
 2. e-podatelna: skola@ksidlisti.cz

Lhůta pro podání odvolání: do 15 dnů ode dne doručení od rozhodnutí.

Způsob, jak lze odvolání podat: písemně

Odvolání proti rozhodnutí podle § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Místo podání odvolání:

 1. podatelna
 2. e-podatelna: skola@ksidlisti.cz

Lhůta pro podání odvolání: do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. U přijímacích zkoušek na SŠ 3 dny od doručení rozhodnutí.

Způsob, jak lze odvolání podat: písemně 

Formuláře

Pro podání žádosti o informace nejsou stanoveny žádné formuláře.

Popisy postupů, návody pro řešení

Popisy postupů-návody pro řešení životních situací jsou uvedeny ve veřejném informačním systému (Portál veřejné správy ČR) dostupný z:

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/ v kategorii Vzdělávání, věda a výzkum a dále v podkategoriích:

 • Doklady
 • Mateřské školy
 • Speciální vzdělávání
 • Střední a vyšší školy
 • Udělení autorizace a uznání kvalifikace
 • Základní školy
Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a související prováděcí předpisy.

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění.

Úhrady za poskytování informací  
 • Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad
 • Usnesení nadřízeného orgánu O výši úhrad za poskytnutí informací
 
Licenční smlouvy  
Výroční zprávy podle Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávy

 

 

Vydáno: 11.2.2018 12:06 | 
Přečteno: 1540x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent