Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: příjímací řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku středního vzdělávání pro školní rok 2019/2020

V souladu se zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 353/2016 Sb.,  o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávaní, v platném znění, ředitelka Školy Kavčí hory – Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy  služeb, 140 00 Praha 4, K Sídlišti 840,  (dále jen Škola Kavčí hory) vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku středního vzdělávání, denního studia.

 

Pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost je ve školním roce 2019/2020  předpokládaný počet přijatých uchazečů 30.

Pro obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost je ve školním roce 2019/2020 předpokládaný počet přijatých uchazečů 30.

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně nebo poštou  na předepsaném tiskopise pro školní  rok 2019/2020  ředitelce Školy Kavčí hory nejpozději  do 1. 3. 2019.

Žák si může podat v prvním kole maximálně dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva různé obory v jedné škole. Přihláška musí být potvrzena základní školou nebo její součástí musí být úředně ověřené kopie vysvědčení za 8. a 9. ročník.

Součástí přihlášky je posudek o zdravotní způsobilosti.

V případě uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je součástí přihlášky doporučení školského poradenského zařízení, na základě kterého ředitelka školy uchazeči uzpůsobí podmínky konání jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole mimo území ČR, musí doložit nostrifikaci předchozího vzdělání, kterou vydává Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, nejpozději při zahájení vzdělávání.

Cizinci se státní příslušností mimo členské státy EU doloží oprávněnost svého pobytu na území ČR nejpozději při zahájení vzdělávání.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto osob ověřuje rozhovorem. Hodnocení výsledků se pak upravuje v souladu s § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Podmínkou přijetí je vykonání jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se nekoná.

 

První kolo jednotné přijímací zkoušky se koná 12. 4. 2019 pro žáky, kteří budou  mít Školu Kavčí hory  uvedenou na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole v prvním pořadí, a 15. 4. 2019 pro žáky, kteří budou mít Školu Kavčí hory uvedenou na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole ve druhém pořadí. Jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura trvá 60 minut, jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace trvá 70 minut.

K ověření totožnosti musí uchazeč předložit občanský průkaz nebo cestovní pas či jiný osobní doklad s fotografií.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostaví  a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná v případě uznání omluvy  zkoušku v náhradním termínu u školy uvedené v prvním pořadí 13. 5. 2019, u školy uvedené ve druhém pořadí 14. 5. 2019.

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce v řádném termínu 1. kola je školou zaslána nejpozději 14 kalendářních dnů před daným termínem.

 

Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

1.  výsledků jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura  - maximálně 50 bodů.

2.  výsledků jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace – maximálně 50 bodů.

3.  hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (jedná se o průměr průměrů tří posledních hodnocení na vysvědčení ze základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií či zahraniční školy) – maximálně 50 bodů .

Za průměr 1,00 se uděluje 50 bodů. Za každou další setinu průměru se snižuje bodové hodnocení o 0,5 bodu.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a lepší výsledek písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru  Matematika a její aplikace

Celkové pořadí se určí součtem počtu bodů dosažených v jednotné přijímací zkoušce a počtem bodů za hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Maximální počet dosažených bodů je  150.

Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí určeným celkovým počtem bodů až do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o jejich pořadí lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.ksidlisti.cz a na tabuli ve vestibulu školy do dvou pracovních dnů poté, co Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání oznámí škole výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o  nepřijetí škola vydává v den zveřejnění výsledků přijímacího řízení  do vlastních rukou zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče.

Možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí má zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého ucazeče následující pracovní den po zveřejnění výsledků přijímacího řízení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání od 9:00 do 15:00 hodin v kanceláři školy.

Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání je možno podat do tří pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Odvolání se podává  Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, prostřednictvím Školy Kavčí hory.

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne ve své základní škole do 15. března 2019. Uchazeči, kteří ZŠ nenavštěvují, si zápisový lístek vyzvednou na odboru školství místně příslušného krajského úřadu.

Vyplněný zápisový lístek je nutno doručit (osobně, doporučenou poštou) ředitelce Školy Kavčí hory do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Neodevzdáním zápisového lístku v uvedené lhůtě se uchazeč vzdává práva být přijat na naši školu.

Pokud nebude v prvním kole naplněna kapacita vzdělávacích oborů přijímanými uchazeči, ředitelka školy vyhlásí prostřednictvím webových stránek školy www.ksidlisti.cz další kolo přijímacího řízení.

V dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.


Vydáno: 30.1.2019 11:02 | 
Přečteno: 909x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent