Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: příjímací řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku středního vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Kritéria přijímání žáků na střední školu pro školní rok 2024/2025

V souladu se zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávaní, v platném znění, ředitelka Školy Kavčí hory – Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, 140 00 Praha 4, K Sídlišti 840, (dále jen Škola Kavčí hory) vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku středního vzdělávání, denního studia.

  • Pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost je předpokládaný počet přijatých uchazečů 60.
  • Pro obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost je předpokládaný počet přijatých uchazečů 30.

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče:

  • Elektronicky na https://www.dipsy.cz/ (s ověřenou elektronickou
     identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na 
    identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
  • Podáním výpisu vytištěného z online systému ředitelce Školy Kavčí hory.

nejpozději do 20. 2. 2024.

Žák si může podat v prvním kole maximálně tři přihlášky na tři různé školy nebo i na různé obory v rámci školy.

V přihlášce uchazeč závazně zvolí pořadí škol nebo oborů vzdělání v jednotlivých školách podle priority.

Povinnou přílohou přihlášky pro přijímací řízení v naší škole je:

 

 

  • V případě uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je součástí přihlášky doporučení školského poradenského zařízení, na základě, kterého ředitelka školy uchazeči uzpůsobí podmínky konání jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole mimo území ČR, musí doložit nostrifikaci předchozího vzdělání, kterou vydává Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, nejpozději při zahájení vzdělávání pouze v případě uchazečů, ukončujících základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

Cizinci se státní příslušností mimo členské státy EU doloží oprávněnost svého pobytu na území ČR nejpozději při zahájení vzdělávání.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto osob ověřuje rozhovorem, který ověřuje elementární znalost nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Cizincům podle Lex Ukrajina (cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.) se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., a má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

Podmínkou přijetí je vykonání jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se nekoná.

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024.

V případě, že uchazeč koná jako součást JPZ rozhovor, bude o jeho termínu informován písemně a prostřednictvím systému.

Jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura trvá 60 minut, jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace trvá 70 minut.

K ověření totožnosti musí uchazeč předložit občanský průkaz nebo cestovní pas či jiný osobní doklad s fotografií.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná v případě uznání omluvy zkoušku v náhradním termínu, který je stanoven na 29. a 30. 4. 2024.

Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

1.  výsledků jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura           

- maximálně 50 bodů.

2.  výsledků jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace      

- maximálně 50 bodů.

3.  hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (jedná se o průměr průměrů tří hodnocení na vysvědčení ze základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií či zahraniční školy – a to pololetí 8. ročníku, konec 8. ročníku a pololetí 9. ročníku)                                                                                                     - maximálně 50 bodů.

V přijímacím řízení nelze zohledňovat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V případě, že by k tomu mělo dojít, se duplicitně započítává 1. pololetí roku 2019/2020.

Za průměr 1,00 se uděluje 50 bodů.

Za každou další setinu průměru se snižuje bodové hodnocení o 0,5 bodu.

Celkové pořadí se určí součtem počtu bodů dosažených v jednotné přijímací zkoušce a počtem bodů za hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Maximální počet dosažených bodů je 150.

Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí určeným celkovým počtem bodů od nejvyššího po nejnižší počet bodů až do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

V případě rovnosti bodů více uchazečů se rozhoduje o pořadí uchazečů (kdy pořadí těchto dílčích kritérií je dle jejich významu, tj. při dosažení první rozdílné hodnoty dochází k stanovení pořadí) dle:

a)     lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

b)     lepší průměr známek na hodnocených vysvědčeních z předmětu anglický jazyk

c)     lepší průměr známek na hodnocených vysvědčeních z předmětu výchova k občanství (či odpovídajícího vědního oboru).

d)     lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Hodnocení znalosti českého jazyka při rozhovoru, obsah (osoby, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole mimo území ČR a cizinci podle Lex Ukrajina):

Znalost českého jazyka se u těchto osob ověřuje rozhovorem, který svým obsahem vychází
z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuse nad textem. Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 5 bodů (včetně). Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělávání.
V případě nesouhlasného stanoviska komise uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného pořadí, které neobsahuje výsledek zkoušky z českého jazyka.

Ředitelka školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy www.ksidlisti.cz, na tabuli ve vestibulu školy a PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií nahraje do systému dne 15.5.2024.

Možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí má zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 13. 5. 2024 od 14.00 do 17.00 hodin v kanceláři školy.

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je vaším právem, nikoliv povinností. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.  

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy se podává do 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení k Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy.

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, může se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol.

Pokud nebude v prvním kole naplněna kapacita vzdělávacích oborů přijímanými uchazeči, ředitelka školy vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení.

Podmínkou pro studium na střední škole je předložení vysvědčení z posledního ročníku ZŠ, které dokládá splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky při zahájení vzdělávání na střední škole.


Vydáno: 19.1.2024 17:23 | 
Přečteno: 1579x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent