Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: o studiu, SCIO

Srovnávací testování Scio 2021

Srovnávací testování Scio 2021

I přes to, že byla většina letošního školního roku poznamenaná pandemií, mimořádnými opatřeními a distanční výukou, jsme využili možnost externí evaluace výsledků vzdělávání našich žáků, hned jak se mohli vrátit k prezenční docházce do školy.

Zúčastnili jsme se jarního Národního testování žáků 3., 5. a 7. tříd i Tréninku na přijímací zkoušky v osmých třídách. Součástí testování bylo v některých ročnících i vyplňování žákovských a rodičovských online dotazníků.

Testování probíhalo do konce května 2021.

Jsme rádi, že jsme si ověřili úroveň výsledků vzdělávání v naší škole a to, že je na velmi dobré úrovni i po více než půl roce distančního vzdělávání, kdy výuka probíhala online. Do budoucna určitě zapracujeme na dalším rozvoji studijního potenciálu našich žáků.
Podrobnější výsledky jsou zde:

Výsledky testování 3. tříd

Testování se zúčastnilo přes 2500 žáků, v Praze se zapojilo 20 škol se 716 třeťáky. Žáci vypracovali online testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, vypracovali otázky ze vzdělávací oblasti člověk a jeho svět a otestovali rozvoj klíčových kompetencí.

Jak si mezi testovanými stojíme?

 

Percentil

 

Z3A

Z3B

naše ZŠ

všechny ZŠ

Český jazyk

66

69

67

52

Matematika

57

79

68

51

Anglický jazyk

83

61

72

52

AJ - poslech

88

60

73

54

Člověk a jeho svět

50

61

56

52

Klíčové kompetence

57

84

71

53

 

Z výsledků vyplývá, že ve všech testovaných oblastech třeťáci naší školy dosáhli lepšího výsledku než žáci všech zúčastněných škol.

Každý žák obdrží svoji osobní zprávu s výsledky, analytická zpráva je k dispozici v kanceláři školy.

 

Výsledky testování 5. tříd

Testování v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk s porovnáním výsledků na základě otestovaných obecných studijních předpokladů se zúčastnilo přes 5700 žáků, v Praze to bylo 1486 žáků ze 30 základních škol.

Výsledky žáků naší školy v českém jazyce jsou lepší než u žáků poloviny zúčastněných škol, vyrovnaného výsledku žáci dosáhli ve všech testovaných tematických oblastech (mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost), stejně vyvážený je i výsledek z hlediska dovedností v částech znalosti, posouzení a interpretace a získávání informací.

Průměrného výsledku, jako žáci poloviny zúčastněných škol, dosáhli páťáci v matematice. Vyváženého výsledku žáci dosáhli ve všech tematických (geometrie, čísla a početní operace, závislosti, vztahy, práce s daty, aplikační úlohy a problémy) i dovednostních (znalosti, aplikace, porozumění) částech testů.

Pro nás je skvělá zpráva to, že při porovnání studijních předpokladů a výsledků žáků bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je v naší škole využíván optimálně a dosažené výsledky odpovídají studijním předpokladům žáků.

 

Percentil

 

Z5A

Z5B

naše ZŠ

všechny ZŠ

Český jazyk

54

54

54

50

Matematika

48

51

50

49

Studijní předpoklady

45

52

48

 

 

Nadprůměrný je výsledek žáků v anglickém jazyce. Žáci vypracovávali adaptivní test, velké procento páťáků dosáhlo podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovně A2 (očekává se až v 9. ročníku), a někteří i středoškolské úrovně B.

Každý žák obdrží svoji osobní zprávu s výsledky, analytická zpráva je k dispozici v kanceláři školy.

 

Výsledky testování 7. tříd

Testování v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk s porovnáním výsledků na základě otestovaných obecných studijních předpokladů se zúčastnilo téměř 2000 sedmáků i žáků odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, v Praze to bylo přes 500 žáků z 12 škol, které se nezalekly srovnávání v době těsně po ukončení distanční výuky.

Výsledky žáků naší školy v českém jazyce jsou lepší než u žáků z poloviny zúčastněných škol, vyrovnaného výsledku žáci dosáhli ve všech testovaných tematických oblastech (mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost), stejně vyvážený je i výsledek z hlediska dovedností v částech znalosti, posouzení a interpretace a získávání informací.

Také výsledky žáků naší školy v matematice jsou lepší než u poloviny žáků ze zúčastněných škol. Vyrovnaného výsledku žáci dosáhli ve všech tematických částech testu (geometrie v rovině a prostoru, čísla a početní operace, závislosti, vztahy, práce s daty, nestandardní aplikační úlohy a problémy) i v částech dovednostních (znalosti, aplikace, porozumění).

Porovnáním výsledků testů z českého jazyka a z matematiky s výsledky testu obecných studijních předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je v naší škole využíván optimálně a dosažené výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

 

Percentil

 

Z7A

Z7B

naše ZŠ

všechny ZŠ

Český jazyk

57

45

52

50

Matematika

52

47

50

51

Studijní předpoklady

58

43

52

 

 

Nadprůměrných výsledků žáci dosáhli v anglickém jazyce. Vypracovávali adaptivní test a více než polovina žáků již podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky dosáhla úrovně A2 (očekává se na konci 9. ročníku)  a přes 20% žáků v každé třídě úrovně B1 (maturitní úroveň).

Každý žák obdrží svoji osobní zprávu s výsledky, analytická zpráva je k dispozici v kanceláři školy.

 

Trénink na přijímací zkoušky v 8. třídách

Žáci nejprve vypracovali test obecných studijních předpokladů, zároveň před testem provedli vlastní odhad, jak asi „dopadnou“. Hodnotili se většinou hůř, než odpovídá jejich známce na posledním vysvědčení, ale přitom z možností pro další studium po ZŠ si vybírali nepřiměřeně náročné střední školy. Příští rok se na volbu střední školy ale zaměříme ve Světě práce, kde se volbou profesní orientace a SŠ budeme zabývat celé 1. pololetí.

Dále si osmáci vyzkoušeli test z českého jazyka a matematiky, výsledky jednotlivých částí testu pak byly porovnávány s výsledky testu studijních předpokladů, výstupem z "tréninku" bylo i zhodnocení předpokladů pro studium na zvoleném typu SŠ.

Každý žák obdrží podrobnou osobní zprávu.

 

Dotazníkové šetření – rodiče, žáci

Součástí testování žáků byla i možnost vyplnění online dotazníku. Z šetření bylo zjištěno, že rodiče jako největší přínos distanční výuky vidí to, že děti jsou samostatnější a naučili se ovládat technologie a komunikovat s učiteli.

Jako negativum distanční výuky vidí především nedostatečný kontakt se spolužáky a kamarády a nedostatečný kontakt s učiteli.

Pro školu je důležitou informací zejména to, že rodiče velmi pozitivně hodnotili následující:

učitelé se shodovali na prioritách, zadávali dětem rozumné množství úkolů, výuka byla organizovaná pravidelně, jako kdyby děti chodily do školy.

Pro další organizaci případné distanční výuky je důležitá pro školu i informace, že by rodičům pomohla výraznější individuální podpora dítěte ze strany učitele a také školení nebo kurz pro rodiče, aby se orientovali v používaných technologiích a platformách.

Také z odpovědí v žákovských dotaznících víme, že s úrovní online výuky byli spokojení i žáci, že jim distanční výuka vyhovovala „tak napůl“, nejvíc se jim na líbilo, že mohou být doma a pracovat na internetu. Jako negativní vnímají to, ža mají doma malou motivaci a chuť k učení, také jim chybí kontakt se spolužáky a je jim nepříjemná komunikace s učiteli „na dálku“. Po návratu do školy by si žáci rádi sami více plánovali svoji práci, chtěli by častěji pracovat ve skupinách a mít možnost víc ovlivnit, co se budou učit.


Vydáno: 28.6.2021 14:32 | 
Přečteno: 173x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent