O školce rss

Naše mateřská škola stojí v klidné lokalitě Kavčích hor, kde se nachází četná sportoviště a hřiště. Okolí tvoří převážně zeleň s parkovou úpravou. V docházkové vzdálenosti je také centrální park Pankrác, který zpravidla navštěvuje nejstarší věková skupina dětí v době konání nejrůznějších naučných a zábavních akcí pro děti, které pořádá MČ Prahy 4.

V mateřské škole jsou dva pavilony a jedna hospodářská budova. Ve dvou pavilonech se nachází čtyři třídy označené symboly zvířat: ježek, zajíc, myška a krtek.
Pedagogický sbor tvoří osm kvalifikovaných učitelek. Při zařazování dětí do jednotlivých tříd v prvním roce nástupu do mateřské školy, se snažíme vyhovět případným přáním rodičů, pokud je to z pohledu naplňování cílů a priorit školního výchovně vzdělávacího programu možné. Respektujeme vazby na sourozence a kamarády nebo umístění dítěte do určité třídy ke konkrétní učitelce. Děti jsou rozděleny do tří věkově smíšených tříd a jedné, která se skládá výhradně z dětí z odkladem školní docházky a z předškolních dětí. Pokud je to z organizačních důvodů mateřské školy možné, snažíme se třídy zbytečně nerozdělovat a zachovat kolektiv i stejné učitelky po dva roky docházky. V posledním roce povinného předškolního vzdělávání, se nejstarší děti z celé mateřské školy přesouvají do třídy předškoláků. V případě, že není přesun do této třídy z kapacitních důvodů možný, jsou zbylí předškoláci zařazeni do smíšené třídy, kde jim kde jim je poskytnut stejný plnohodnotný program, který je zaměřen na bezproblémový vstup do základní školy. Děti se dále setkávají nejen při nejrůznějších akcích, ale hlavně při dopoledním, eventuálně i odpoledním pobytu na zahradě školy. Program v jednotlivých třídách je přizpůsoben individuálním věkovým zvláštnostem a zaměřen na rozvoj osobnostních schopností a dovedností tak, aby při odchodu do základní školy byly děti připraveny fyzicky, sociálně, citově a rozumově na roli školáka. Školní pavilony obklopuje krásná školní zahrada se vzrostlými stromy, keři a další zelení v parkové úpravě. Ta poskytuje dětem dostatek možností pro pohybové hry, pozorování a estetické vnímání přírody, pěstitelské aktivity i relaxaci a odpočinek. Na školkové zahradě se děti z jednotlivých tříd pravidelně starají o květinový a bylinkový záhonek.
Provozní doba naší mateřské školy je od 6:30 do 17:00 hodin.

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je prostě prima…“, v němž se zaměřujeme zejména na zdravý tělesný a duševní rozvoj dětí a radostné prožívání dětství.

Naším mottem je „S úsměvem, pohybem a zdravou stravou vkročíme do života pravou nohou“. Zaměřujeme se holistickým způsobem na zdravý životní styl, aby se dětem dostávalo rovnoměrného rozvoje tělesného i duševního. Ve školním výchovně vzdělávacím programu umožňujeme dětem získávat kompetence, které vedou k přirozenému dodržování zdravého životního stylu. Své místo zde proto má pestrý a vyvážený jídelníček, dostatečné množství pohybu, spánku a relaxace, pitný režim, kde je základem čistá voda, a v neposlední řadě také duševní vyrovnanost a pohoda.

Vycházíme z poznatků moderní pedagogiky a psychologie a snažíme se přiblížit prostředím, metodami a výchovně vzdělávací činností současné rodině. Ve výchově a vzdělávání se přizpůsobujeme individualitám dětí a pracujeme s dětmi formou nabídky činností. Volíme přitom takové způsoby práce, které jsou pro děti přirozené a vhodné.

Akce vytváříme a pořádáme v návaznosti na roční období. Cílem je kromě zpestření školního vzdělávacího programu také vytváření přátelské a pohodové atmosféry v naší školce. Tyto akce jdou i ruku v ruce s tradicemi a zvyky. Setkáváme se například v adventním čase, oslavách svátku maminek a dne dětí, rozloučení s předškoláky a dalších akcích pro rodiče a přátele školy.

Vzhledem k tomu, že jsme součástí školy Kavčí hory (základní a střední školy), máme možnost využívat tělocvičnu nebo počítačovou a multifunkční učebnu. Žáci a studenti vymýšlejí a spoluorganizují pro děti projektové dny, které jsou také velmi oblíbené.

Spolupracujeme s učitelkami z 1. stupně ZŠ. Naši předškoláci mají možnost pravidelně navštěvovat „Přípravku na školu“. Pro děti, které se hlásí do naší mateřské školy, organizujeme „Zvykání na školku“ .

Využíváme Centra poradenských služeb ve škole Kavčí hory a spolupracujeme s logopedkou, která se stará o včasné odhalení řečových vad a jejich nápravu.

Zpravidla pořádáme ozdravné pobyty pro nejstarší věkovou skupinu.

V rámci zpestření školního výchovně vzdělávacího programu nabízíme kroužky
a zájmové aktivity v odpoledních hodinách.


Tato kategorie neobsahuje žádné články.

Kde nás najdete
  • Mateřská škola - Kaplická

  • Kaplická 841
  • 140 00  Praha 4
  •  
  • E-mail:
  •   mskaplicka@ksidlisti.cz
  • Tel:
  •   +420 241 090 270
  • Školní jídelna:
  •   +420 241 090 239
By vocis © 2016 • Sunlight CMS