Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Historie školy

Naše škola byla postavena v roce 1966 pro potřeby vznikajícího sídliště Pankrác I. na pláni, kterou původně zaplňovala zahrádkářská kolonie a pole.
Do nové školy, jejíž provoz byl zahájen v únoru 1966, nejprve přešly děti z dřevěné školy Na Pekařce a část dětí ze ZDŠ Za Zelenou liškou.

Zlomové okamžiky

  • První z nich bezesporu nastal v 70. letech, kdy byla navázána spolupráce s I. střední sovětskou školou v Milovicích. Cílem bylo získat pro školu titul Škola československo - sovětského přátelství. Budiž připočteno ke cti pedagogického sboru, že ani v této „situaci" neutrpěla kvalita vzdělávání.
  • Druhým zajímavým obdobím školy bylo ověřování celodenního výchovného systému, které zde probíhalo.
  • Po listopadu 1989 pracovníci školy prosadili zrušení titulu Škola československo - sovětského přátelství a návrat k původnímu názvu ZDŠ K Sídlišti.
  • Dalším zlomem bylo ve školním roce 1992/93 otevření Obecní rodinné školy, která byla ve školním roce 1995/96 transformována na Střední odbornou školu služeb.
  • Ve školním roce 2003/04 pod křídla této ojedinělé školy přibyla mateřská škola Kaplická.
  • 40 letá historie školy se uzavřela kompletní rekonstrukcí budovy a začíná další období života této „Optimální školy".
  • V roce 2014 škola získala titul Světová škola.
  • Optimální škola Kavčí hory oslavila v roce 2016 50. let své činnosti.

Škola v datech

1964 - 1966   stavba nové školní budovy K Sídlišti
1966 - 1967  školu navštěvuje 503 žáků
1968 - 1969   zahájeno vyučování v jedné specializované encefalopatické třídě
Od poč. 70. let do r. 1989 průběžné kontakty s 1. střední školou v Milovicích 
1971 - 1972   na školním hřišti je vybudováno kluziště
1978 - 1980   ukončení experimentu Program výchovné práce
1980 - 1981  školní družina má 6 oddělení
1980 - 1985   vychází školní časopis Paprsek
1989 - 1990   škola se vrací k původnímu názvu Škola K Sídlišti
1991 - 1992   9. třída zavedena jako přípravný ročník na rodinnou školu
1992 - 1993   vznik 1. Obecní rodinné školy, spojení základní a střední školy v jeden subjekt
1995 - 1996   transformace 1. Obecní rodinné školy do Střední odborné školy služeb
2003 - 2004   spojení mateřské, základní a střední školy
2005 - 2006   škola přejmenována na Školu Kavčí hory
2013 - 2014  Den dětských práv na Kavkách - získání titulu Světová škola
2015 - 2016  Oslava 50. výročí založení ZŠ
2017 - 2018  Oslava 25. výročí vzniku střední školy
Ředitelé

1966 2.pol.   Milan Kantor
1966 - 1970   Blanka Bauerová
1970 - 1980   Bohuslava Nováková
1980 - 1989   Dagmar Vinklerová
1989 - 2003   Alena Pavlíková
2004 - 2007   Radovan Bogdanowicz
2007 - dosud   Helena Pondělíčková

Rekonstrukce

Škola Kavčí hory, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 4, prošla díky zásadnímu investičnímu počinu zřizovatele postupnou celkovou rekonstrukcí.
Ve školním roce 2004/2005 byla opravena boční křídla budovy, čímž škola mimo jiné získala novou kuchyni s jídelnou, opravené tělocvičny, výtvarný ateliér a místnost pro zájmovou činnost na střešní terase a nové odborné učebny ( PC, Př-Ch, Fy, multifunkční multimediální pracovna...).
Po roční přestávce nastala stěžejní část rekonstrukce - oprava hlavní budovy. Ve školním roce 2007/2008 byly opraveny všechny zbývající učebny, vznikly nové jazykové pracovny, tělocvičny dostaly nové sociální zázemí ( sprchy, WC, šatny ) a kompletně byla opravena vstupní hala. Nově byly zřízeny šatny se skříňkami. Opravou prošla i přízemní terasa a nádvoří školy.
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhala za plného provozu školy, nebylo to období lehké ani pro rodiče, žáky a studenty, ani pro pracovníky školy. Naše trpělivost a úsilí se vyplatily, od září 2008 se scházíme v jedné z nejhezčích a nejmodernějších škol v Praze. Děkujeme.
K prohlídce školy můžete využít dnů otevřených dveří, které škola každoročně pořádá.

Stavba školy a první rok výuky (1966)

 

Vstup školy v roce 1980

 

Oslavy 20 výročí školy a školní aktivity (1986)

 

Po rekonstrukci pavilonů A, C  (2007)

 

Stav před rekonstrukcí pavilonů B, D (2007)

 

Rekonstrukce pavilonů B, D (2007-2008)

 

 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent