Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

o škole

ZŠ je fakultní školou Pedagogické, Přírodovědecké a Husitské teologické fakulty UK

Od roku 2007/2008 vyučujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Optimální škola".

Výuka jazyků :

Od první třídy vyučujeme anglický jazyk. Od třetí třídy nabízíme volbu rozšiřující výuky anglického jazyka. Od šesté třídy mají žáci možnost si zvolit další cizí jazyk ( němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu nebo ruštinu ). Povinně se pak další cizí jazyk vyučuje od osmé třídy.

PC gramotnost :

Škola má zpracovaný plán ICT, výuka v počítačových učebnách probíhá přiměřenou formou od první třídy. Od  čtvrtého ročníku je do školního vzdělávacího programu začleněn předmět Informatika. V sedmém ročníku je začleněn předmět Digitální technologie.

Integrace žáků :

Velkou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou úspěšně integrováni ve třídách. Využívají poradenských služeb školního psychologa, speciálního pedagoga a výchovného poradce. Individuální péči věnujeme i žákům mimořádně nadaným a talentovaným.

Prevence sociálně patologických jevů :

Na škole působí metodik prevence sociálně patologických jevů, který pracuje podle minimálního preventivního programu „3P - prevence, pochopení, pomoc". Pro žáky druhého stupně je s tradicí od roku 2006 uskutečňován grantový program MHMP „Zdravé město Praha ". Pořádáme adaptační kurz při vstupu na druhý stupeň.

Environmentální výchova :

Ekologický program výchovy žáků probíhá podle celoročního programu „Kavky", který prolíná napříč většiny vyučovacích předmětů.

Multikulturní výchova :

Multikulturní vzdělávání a výchovu chápeme jako průřezové téma, které využívá možností všech vzdělávacích předmětů. Škola v této oblasti tradičně participuje na projektu „Jeden svět na školách".

Další aktivity :

Škola pořádá výukové kurzy plavání, lyžařské výcvikové kurzy, školy v přírodě a ozdravné pobyty. Je zapojena do státního dotovaného programu „Školní mléko" a "Ovoce do škol". Každoročně organizuje celou řadu zájmových aktivit a kroužků, na škole mj. působí pěvecký sbor „Prážata".

Profesní orientace:

Oblasti uplatnění žáků po skončení povinné školní docházky věnujeme velkou pozornost, v 8. a 9. ročníku je této problematice věnován předmět Svět práce. V uplynulých  letech se všichni naši absolventi devátého ročníku umístili na střední školy, které si zvolili. Výhodou naší školy je i možnost pokračovat ve vzdělávání na naší vlastní střední odborné škole.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Náš školní vzdělávací program se jmenuje Optimální škola. Vyučujeme podle něj od školního roku 2007/2008.
Proč Optimální škola? Protože naším cílem je optimální vzdělávání za optimálních podmínek s použitím optimálních metod tak, aby absolventi získali optimální znalosti a dovednosti.

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program.

Základními zásadami, na kterých náš školní vzdělávací program stojí, jsou: klima školy, aktivita žáků, kooperace, všeobecnost i specializace vzdělávání, důraz na kompetence i osvojení učiva. Všechny uvedené zásady spolu úzce souvisejí a jako ucelený soubor tvoří výchovnou a vzdělávací strategii školy.

Absolvent Základní školy Kavčí hory by měl být vybaven souborem vědomostí, dovedností, hodnot a postojů pro svůj další úspěšný rozvoj a pro své začlenění do společnosti v podmínkách probíhajících i budoucích změn, měl by si osvojit klíčové kompetence, jako nejdůležitější životní dovednosti a aktivně je uplatňovat, získat vědomosti a praktické dovednosti dané učebním plánem a osnovami školního vzdělávacího programu, měl by zvládnout základní komunikační a prezentační dovednosti mluveným slovem, psaným textem, informačními a komunikačními technologiemi a jedním světovým jazykem, nalézat souvislosti mezi jevy, rozumět běžným termínům, symbolům, vytvářet si komplexnější pohled na svět, řešit problémy samostatně i v týmu, volit vhodné postupy, analyzovat řešení, aplikovat je a sledovat při řešení vlastní růst a pokrok, orientovat se ve svých potřebách, rozvíjet svou tvořivost a strategie vedoucí k úspěchu při respektování druhých, jejich osobnosti, osobních i kolektivních zájmů, kultivovaně a logicky vyjadřovat a formulovat své názory, chránit a respektovat kulturní a přírodní bohatství, zodpovědně přistupovat k hodnotám.

Při zpracovávání školního vzdělávacího programu jsme se zaměřili na všeobecné vzdělání i specializovanost podle individuálního nadání každého žáka. Rozvíjíme jazykové nadání - anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy, od 3. třídy mají žáci možnost volit rozšiřující výuku angličtiny, od 6. třídy mají žáci možnost zvolit si rozšířené jazykové vzdělávání volbou dalšího cizího jazyka ( německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, italský jazyk, ruský jazyk ). Povinně je výuka dalšího cizího jazyka zařazena od 8. ročníku.
Rozvíjíme i dovednosti v oblasti výpočetní techniky a digitálních a komunikačních technologií. Odborné učebny výpočetní techniky žáci využívají od 1. třídy.
V učebním plánu je zařazena také komunikační a mediální výchova a finanční matematika.

Podrobně se můžete se školním vzdělávacím programem seznámit v kanceláři školy, kde je Vám k dispozici k prostudování.

 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent