Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Centrum poradenských služeb - máte problém? rss

Škola zajišťuje poradenské služby prostřednictvím Centra poradenských služeb (dále jen CPS), v němž působí školní psycholog, odborník Pedagogicko-psychologické poradny, specialista organizace primární prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Jejich činnost ve škole je činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, studentům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Výsledky všech šetření jsou důvěrné.

CPS zejména:

 • Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • Vede třídnické hodiny ve spolupráci s třídním učitelem
 • Poskytuje poradenskou konzultaci žákovi, když ho sám vyhledá
 • Poskytuje krizovou intervenci žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • Vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu žáka
 • Provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • Provádí anonymní anketní šetření, průzkumy a sociometrická šetření ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů, klima třída apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili

Informuje rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech


Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4
Francouzská 260/56
101 00 Praha – Vinohrady

Tel.:

267 997 030
224 914 192
224 228 403

e-mail: poradna@ppppraha.cz

www: http://www.ppppraha.cz

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 16.2.2022 15:48  •  Přečteno: 513x

Přijímací řízení a jednotná přijímací zkouška 2021/2022 (pro 2022/2023)

Vážení rodiče,

pro informace k průběhu přijímacího řízení, vyplňování a podávání přihlášek ke studiu na víceletých gymnáziiích a středních školách a k vydání zápisového lístku mě můžete kontaktovat přes e-mail j.zelenkova@ksidlisti.cz nebo přes Bakaláře.

Jana Zelenková 

Prezentaci z informační schůzky najdete v týmu třídy v souborech v kanálu obecné. 

 

Termín podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

 

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2021
 • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2022

 

Další informace k průběhu přijímacího řízení najdete na:

 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Podrobnou informaci k průběhu přijímacího řízení najdete na https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2022/2021-2022_Celkova_informace_prijimaci_rizeni_SS.pdf

 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou.

 

JPZ se bude konat v termínech stanovených MŠMT. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2021/2022 uskuteční v termínech:

 

Čtyřleté obory:

 

 • 1. termín:  12. dubna 2022
 • 2. termín:  13. dubna 2022

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 

 • 1. termín:   19. dubna 2022
 • 2. termín:   20. dubna 2022 

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je pro všechny obory stanovena na dny:

 

 • 1. termín: 10. května 2022
 • 2. termín: 11. května 2022

 

 

 

Přesná kritéria pro přijímání uchazečů o studium vyhlásí ředitelé škol nejpozději 31. ledna 2022 (obory bez talentové zkoušky).

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 15.12.2021 11:06  •  Přečteno: 473x

Konzultační hodiny

funkce jméno pracovníka
konzultační hodiny telefon
výchovný a kariérový poradce ZŠ Mgr. Jana Zelenková
 Čt 15:30-16:30
 241090231
výchovný a kariérový poradce SŠ
Mgr. Markéta Měřinská  Út 15:30-16:30
 241090258
školní metodik prevence Mgr. Josef Novotný  Čt 13.45-14.45  241090243
školní psycholog  Mgr. Michaela Třešňáková (Šedivá)  St, Čt  8:00-11:00  241090236
školní psycholog Mgr. Romana Konopásková  St 14:00-15:30  241090245
speciálně ped. podpora, nápravy SPU Mgr. Martina Medková
 Út 13.40-14.40  241090245
vzdělávání cizinců Mgr. Zuzana Drahošová
 Po 13.30-14.30  241090245

Konzultace po dohodě, možné je také domluvit si jiný termín. 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.9.2021 19:06  •  Přečteno: 1216x

Poradenské služby - Na koho se obrátit

Od školního roku 2005/2006 pracuje na naší škole poradenské centrum, jehož pracovníci poskytují poradenské služby jednotlivým žákům a studentům podle jejich potřeb, dále jejich zákonným zástupcům i učitelům.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.9.2021 19:03  •  Přečteno: 1505x

Preventivní program

Naše škola je ojedinělá ve svém propojení mateřské školy, základní školy a školy střední. Základní škola a střední škola jsou umístěny v jedné budově, a tak prevence rizikového chování musí být vzájemně provázána. Mateřská škola je umístěna v samostatné budově, základní škola a střední škola využívá společných prostor hlavní budovy.

  

Naší snahou je využít tohoto spojení mateřské školy, základní školy a střední školy ve prospěch dětí, žáků a studentů všech věkových skupin.

  

Škola je mikrosvětem, ve kterém se každý den školního roku vzájemně potkává velmi různorodá skupina dětí, žáků a studentů ve věku od 3 do 20 let. Tato různorodost přináší potřebu vypracování programu prevence, který zohlední všechny tyto aspekty.

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.3.2021 11:00  •  Přečteno: 784x

Elektronická schránka důvěry


Pro žáky ZŠ a SŠ byla zřízena elektronická schránka důvěry s emailovou adresou e.koala@email.cz.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.3.2019 11:06  •  Přečteno: 8657x

Rizika internetu a online technologií pro děti

Největší riziko spočívá v nevhodném, nebezpečném či nezákonném obsahu a také v potenciálně patologické (chorobné, nezdravé) komunikaci a vztazích. Internet a komunikační nástroje jsou zneužívány pro tyto jevy: kyberšikana, happy slapping (cílem je fyzické napadení člověka, kdy to komplic nahrává a nahrávka je poté umístěna na internet), kybergrooming (chování uživatelů internetu s cílem vyvolat v dítěti důvěru a připravit ho na schůzku, kde je cílem oběť pohlavně zneužít; pachateli jsou většinou pedofilové), kyberstalking (opakované a stupňované obtěžování oběti zasíláním zpráv pomocí instant messengerů (ICQ), mobilu, chatu, atd.), zneužití soukromých informací např. pro již zmíněné jevy, dětská pornografie a manipulace s dětmi, porušování autorských práv a neoprávněné užívání cizího díla.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.1.2013 13:03  •  Přečteno: 3248x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent