Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Centrum poradenských služeb - máte problém? rss

Škola zajišťuje poradenské služby prostřednictvím Centra poradenských služeb (dále jen CPS), v němž působí školní psycholog, odborník Pedagogicko-psychologické poradny, specialista organizace primární prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Jejich činnost ve škole je činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, studentům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Výsledky všech šetření jsou důvěrné.

CPS zejména:

 • Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • Vede třídnické hodiny ve spolupráci s třídním učitelem
 • Poskytuje poradenskou konzultaci žákovi, když ho sám vyhledá
 • Poskytuje krizovou intervenci žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • Vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu žáka
 • Provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • Provádí anonymní anketní šetření, průzkumy a sociometrická šetření ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů, klima třída apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili

Informuje rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech


Informace ke změnám v konání přijímacích zkoušek na střední školy

Milí deváťáci a také uchazeči o studium na víceletých gymnáziích z 5. a 7. ročníku,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslalo školám následující informaci:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

Čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou:

V případě, že ředitel školy rozhodl o konání jednotné přijímací zkoušky, jsou termíny stanoveny na:

 • 1. termín:  3. 5. 2021
 • 2. termín:  4. 5. 2021

 Víceletá gymnázia:

 • 1. termín:  5. 5. 2021
 • 2. termín:  6. 5. 2021

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory na dny:

 • 1. termín: 2. 6. 2021
 • 2. termín: 3. 6. 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo také dodatek, kterým se upravuje časový limit pro konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky. Na základě tohoto opatření bude trvat test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.   

 

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.3.2021 15:57  •  Přečteno: 150x

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4
Francouzská 260/56
101 00 Praha – Vinohrady

Tel.:

267 997 030
224 914 192
224 228 403

e-mail: poradna@ppppraha.cz

www: http://www.ppppraha.cz

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.3.2021 16:47  •  Přečteno: 175x

Přijímací řízení a jednotná přijímací zkouška 2020/2021 (pro 2021/2022)

Pro informace k průběhu přijímacího řízení, vyplňování a podávání přihlášek ke studiu a k vydání zápisového lístku mě můžete kontaktovat přes e-mail j.zelenkova@ksidlisti.cz nebo Bakaláře.

Prezentaci z uskutečněné online schůzky najdete vloženou v souborech v kanálu obecné v týmu třídy vašeho dítěte na MS Teams.

Jana Zelenková

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.1.2021 20:31  •  Přečteno: 1194x

Přijímací řízení na školy s talentovou zkouškou

Přihláška na školy umělecké a na sportovní gymnázia - školy, kde se koná talentová zkouška - se podává do 30.11. (a její součástí bývá také potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.)

V případě zájmu o studium na těchto školách mě kontaktujte na j.zelenkova@ksidlisti.cz.

Připravím dětem vyplněné přihlášky a zápisový lístek.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 7.11.2020 22:50  •  Přečteno: 128x

Poradenské služby - Na koho se obrátit

Od školního roku 2005/2006 pracuje na naší škole poradenské centrum, jehož pracovníci poskytují poradenské služby jednotlivým žákům a studentům podle jejich potřeb, dále jejich zákonným zástupcům i učitelům.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 29.8.2019 16:07  •  Přečteno: 1314x

Konzultační hodiny

funkce jméno pracovníka
konzultační hodiny telefon
výchovný poradce ZŠ Mgr. Jana Zelenková
 Čt 15:30-16:30
 241090231
výchovný poradce SŠ
Mgr. Markéta Měřinská  Út 15:30-16:30
 241090258
školní metodik prevence Mgr. Martina Hudecová  St 15:30-16:30  241090256
školní psycholog  Mgr. Michaela Šedivá  St, Čt  8:00-11:00  241090236
školní psycholog Mgr. Romana Konopásková  St 14:00 - 15:30  241090245
speciálně ped. podpora, nápravy SPU Mgr. Martina Medková
 St 13:30-14:30  241090245
vzdělávání cizinců Mgr. Markéta Círová
 Út 13:30-14:30  241090253

Po předchozí dohodě je možné domluvit jiný termín konzultací.

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 29.8.2019 15:56  •  Přečteno: 936x

Elektronická schránka důvěry


Pro žáky ZŠ a SŠ byla zřízena elektronická schránka důvěry s emailovou adresou e.koala@email.cz.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.3.2019 11:06  •  Přečteno: 8453x

Preventivní program

Naše škola je ojedinělá ve svém propojení mateřské školy, základní školy a školy střední. Základní škola a střední škola jsou umístěny v jedné budově, a tak prevence rizikového chování musí být vzájemně provázána. Mateřská škola je umístěna v samostatné budově, základní škola a střední škola využívá společných prostor hlavní budovy.

  

Naší snahou je využít tohoto spojení mateřské školy, základní školy a střední školy ve prospěch dětí, žáků a studentů všech věkových skupin.

  

Škola je mikrosvětem, ve kterém se každý den školního roku vzájemně potkává velmi různorodá skupina dětí, žáků a studentů ve věku od 3 do 20 let. Tato různorodost přináší potřebu vypracování programu prevence, který zohlední všechny tyto aspekty.

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.3.2019 11:00  •  Přečteno: 623x

Rizika internetu a online technologií pro děti

Největší riziko spočívá v nevhodném, nebezpečném či nezákonném obsahu a také v potenciálně patologické (chorobné, nezdravé) komunikaci a vztazích. Internet a komunikační nástroje jsou zneužívány pro tyto jevy: kyberšikana, happy slapping (cílem je fyzické napadení člověka, kdy to komplic nahrává a nahrávka je poté umístěna na internet), kybergrooming (chování uživatelů internetu s cílem vyvolat v dítěti důvěru a připravit ho na schůzku, kde je cílem oběť pohlavně zneužít; pachateli jsou většinou pedofilové), kyberstalking (opakované a stupňované obtěžování oběti zasíláním zpráv pomocí instant messengerů (ICQ), mobilu, chatu, atd.), zneužití soukromých informací např. pro již zmíněné jevy, dětská pornografie a manipulace s dětmi, porušování autorských práv a neoprávněné užívání cizího díla.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.1.2013 13:03  •  Přečteno: 3059x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent