Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Centrum poradenských služeb - máte problém? rss

Škola zajišťuje poradenské služby prostřednictvím Centra poradenských služeb (dále jen CPS), v němž působí školní psycholog, odborník Pedagogicko-psychologické poradny, specialista organizace primární prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Jejich činnost ve škole je činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, studentům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Výsledky všech šetření jsou důvěrné.

CPS zejména:

 • Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • Vede třídnické hodiny ve spolupráci s třídním učitelem
 • Poskytuje poradenskou konzultaci žákovi, když ho sám vyhledá
 • Poskytuje krizovou intervenci žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • Vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu žáka
 • Provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • Provádí anonymní anketní šetření, průzkumy a sociometrická šetření ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů, klima třída apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili

Informuje rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech


Přednáška pro rodiče - Co řeší naše děti (cyklus přednášek)

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.2.2024 17:53  •  Přečteno: 347x

Přijímací řízení a jednotná přijímací zkouška 2023/2024 (pro 2024/2025)

Vážení rodiče,

pro informace k průběhu přijímacího řízení, vyplňování a podávání přihlášek ke studiu na víceletých gymnáziiích a středních školách mě můžete kontaktovat přes e-mail j.zelenkova@ksidlisti.cz nebo přes Bakaláře.

Ve čtvrtek 11.1.2024 proběhne pro zájemce z řad rodičů informační schůzka o průběhu přijímacího řízení, podávání přihlášek atd.

Schůzka pro rodiče žáků 5., 7. třída - 17.00, učebna Z9, 1. patro

Schůzka pro rodiče žáků 9. třída - 18.00, učebna Z9, 1. patro

Na shledanou se těší

Jana Zelenková 

 

Termín podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023   (včetně sportovních gymnázií) (až dvě přihlášky)
 • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 20. února 2024 (až 3 přihlášky)

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority. Změna pořadí pak již nebude možná.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) (její výsledek) je povinnou součástí prvního i druhého kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě sportovních gymnázií).

JPZ se bude konat v termínech stanovených MŠMT. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2023/2024 uskuteční v termínech:

Čtyřleté obory:

 • 1. termín:  12. dubna 2024  (pátek)
 • 2. termín:  15. dubna 2024  (pondělí)

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín:   16. dubna 2024
 • 2. termín:   17. dubna 2024 

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je pro všechny obory stanovena na dny:

 • 1. termín: 29. dubna 2024
 • 2. termín: 30. dubna 2024

 

Zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky pro 1.kolo:  15. května 2024.  

 

 

Přesná kritéria pro přijímání uchazečů o studium vyhlásí ředitelé škol nejpozději do 31.10.2023 (obory s talentovou zkouškou) a do 31. ledna 2024 (obory bez talentové zkoušky).

 

Další informace k průběhu přijímacího řízení najdete na:

https://www.prihlaskynastredni.cz/index.html

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 2.12.2023 9:40  •  Přečteno: 685x

Konzultační hodiny

funkce jméno pracovníka
konzultační hodiny telefon

výchovný - kariérový poradce ZŠ

 výchovný poradce ZŠ
Mgr. Jana Zelenková
 Čt 15:30-16:30

 241090231

Mgr. Adam Schreiber  St 15:30-16:30

 241090246

výchovný a kariérový poradce SŠ
Mgr. Markéta Měřinská  Po 15:30-16:30
 241090258
školní metodik prevence  Mgr. Josef Novotný  St 15:30-16:30  241090243
Mgr. Zuzana Dessie  St 15:30-16:30  241090244
školní psycholog  Mgr. Michaela Třešňáková
m.tresnakova@ksidlisti.cz
 St, Čt  8:00-11:00  241090236
školní psycholod, nápravy SPU Mgr. Romana Konopásková  Po 15:20 - 16:20  241090245
speciálně ped. podpora Mgr. Martina Medková
 Út 13:00-14:00  241090245
vzdělávání cizinců Mgr. Markéta Círová
 Út 14:35-15:35  241090245

Konzultace po předchozí dohodě, možné je také domluvit si jiný termín. 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.9.2023 16:50  •  Přečteno: 494x

Poradenské služby - Na koho se obrátit

Od školního roku 2005/2006 pracuje na naší škole centrum poradenských služeb školy, jehož pracovníci poskytují poradenské služby jednotlivým žákům a studentům podle jejich potřeb, dále jejich zákonným zástupcům i učitelům.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.9.2023 16:40  •  Přečteno: 1997x

Informace pro mladistvé Ukrajince 15+ jak se stát žákem SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s orgány státní správy i neziskovými organizacemi shrnulo důležité informace, které mohou využít mladiství z Ukrajiny k začlenění do vzdělávání či příp. ke vstupu na trh práce v České republice.

ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ВІКОМ 15+, ЯКІ НЕ НАВЧАЮТЬСЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ У ЧР ЯК СТАТИ УЧНЕМ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ? ЩО МОЖУ РОБИТИ У ПОДАЛЬШОМУ? ДЕ ЗНАЙТИ ПІДТРИМКУ?

 

Zde jsou odkazy na důležité informace: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/zaci-cizinci-ve-strednich-skolach

https://www.msmt.cz/file/58812/

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 8.12.2022 11:41  •  Přečteno: 398x

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4
Francouzská 260/56
101 00 Praha – Vinohrady

Tel.:

267 997 030
224 914 192
224 228 403

e-mail: poradna@ppppraha.cz

www: http://www.ppppraha.cz

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 16.2.2022 15:48  •  Přečteno: 1182x

Preventivní program

Naše škola je ojedinělá ve svém propojení mateřské školy, základní školy a školy střední. Základní škola a střední škola jsou umístěny v jedné budově, a tak prevence rizikového chování musí být vzájemně provázána. Mateřská škola je umístěna v samostatné budově, základní škola a střední škola využívá společných prostor hlavní budovy.

  

Naší snahou je využít tohoto spojení mateřské školy, základní školy a střední školy ve prospěch dětí, žáků a studentů všech věkových skupin.

  

Škola je mikrosvětem, ve kterém se každý den školního roku vzájemně potkává velmi různorodá skupina dětí, žáků a studentů ve věku od 3 do 20 let. Tato různorodost přináší potřebu vypracování programu prevence, který zohlední všechny tyto aspekty.

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.3.2021 11:00  •  Přečteno: 1237x

Elektronická schránka důvěry


Pro žáky ZŠ a SŠ byla zřízena elektronická schránka důvěry s emailovou adresou e.koala@email.cz.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.3.2019 11:06  •  Přečteno: 9262x

Rizika internetu a online technologií pro děti

Největší riziko spočívá v nevhodném, nebezpečném či nezákonném obsahu a také v potenciálně patologické (chorobné, nezdravé) komunikaci a vztazích. Internet a komunikační nástroje jsou zneužívány pro tyto jevy: kyberšikana, happy slapping (cílem je fyzické napadení člověka, kdy to komplic nahrává a nahrávka je poté umístěna na internet), kybergrooming (chování uživatelů internetu s cílem vyvolat v dítěti důvěru a připravit ho na schůzku, kde je cílem oběť pohlavně zneužít; pachateli jsou většinou pedofilové), kyberstalking (opakované a stupňované obtěžování oběti zasíláním zpráv pomocí instant messengerů (ICQ), mobilu, chatu, atd.), zneužití soukromých informací např. pro již zmíněné jevy, dětská pornografie a manipulace s dětmi, porušování autorských práv a neoprávněné užívání cizího díla.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.1.2013 13:03  •  Přečteno: 3810x

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent