Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

zápis do 1. třídy rss

Zápis předškoláčků do prvních tříd

Na začátku dubna proběhl na naší škole zápis předškoláčků do prvních tříd. 

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 2.5.2019 10:17  •  Přečteno: 220x

ZŠ - Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem pro školní rok 2019/2020

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Pondělíčkovou zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020, který obsahuje

1. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout 24. - 26.4.2019 v době od 7.30 do 16.30 hodin v kanceláři školy nebo po individuální domluvě.

Ke vzdělávání byli přijati uchazeči ze spádové oblasti, sourozenci již docházejících žáků a nespádoví uchazeči, jejichž pořadí bylo určeno losem, do naplnění kapacity dvou prvních tříd dle kritérií ředitelky školy stanovených k přijímání k základnímu vzdělávání.

Pořadí nespádových uchazečů bylo určeno losováním, nespádoví uchazeči jsou nepřijati, kromě uchazečů, kteří doplnili kapacitu prvních tříd. Vylosované pořadí nespádových uchazečů (viz tabulka 2) je platné do doby ukončení řízení.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 23.4.2019 11:18  •  Přečteno: 1569x

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 3. a 4. 4. 2019 se bude konat od 14.00 do 19.00 zápis do 1. tříd.

Pro děti je připravena nejen oficiální zápisová část, ale i výtvarná a rukodělná dílna. Počítejte tedy s tím, že se ve škole můžete zdržet. Usmívající se

Těšíme se na vás

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 25.3.2019 15:17  •  Přečteno: 1083x

Den otevřených dveří - budoucí prvňáčci

Vážení rodiče budoucích žáků 1. třídy,
zveme Vás na den otevřených dveří, který škola pořádá 26.3. 2019 od 8.00 do 11.40 hodin

Můžete si prohlédnout školu, jít se podívat do vyučovacích hodin a zeptat se na vše, co Vás zajímá.

 

V případě potřeby se na nás obraťte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, je možné sjednání individuální konzultace.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 13.3.2019 10:12  •  Přečteno: 389x

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4
Francouzská 260/56
101 00 Praha – Vinohrady

Tel.:

267 997 030
224 914 192
224 228 403

e-mail: poradna@ppppraha.cz

www: http://www.ppppraha.cz

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.3.2019 10:56  •  Přečteno: 1370x

Doporučení k zápisu do 1. třídy – MŠMT ČR

Vážení rodiče,

chcete-li ulehčit svému dítěti vstup do 1. třídy, využijte, prosím, několik důležitých doporučení:

 • Věnujte dítěti při rozhovoru soustředěnou pozornost.
 • Vyprávějte a čtěte dítěti, protože televize vás nenahradí.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat a rostlin.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci dítěte a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, vzad, za…
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 26.11.2018 13:31  •  Přečteno: 1582x

Přijetí k povinné školní docházce před dosažením 6 let věku dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 26.11.2018 13:30  •  Přečteno: 1139x

Proč si vybrat naši školu ?

Škola Kavčí hory se nachází v klidném a bezpečném prostředí a poskytuje vzdělání dětem od 3 do 19 let.

Spolužití 3 škol „pod jednou střechou“ učí děti nejen vědomostem a dovednostem, které se od školy očekávají, ale navíc posiluje jejich smysl pro toleranci a odpovědnost za vlastní jednání.

Škola má dlouhou tradici, základní vzdělání poskytuje více něž 50 let.

Pedagogický sbor je věkově vyvážený.

Podporujeme nejen všestranný rozvoj dítěte, ale i prevenci sociálně patologických jevů.

Školní vzdělávací program „Optimální škola“ akcentuje zodpovědný přístup ke vzdělávání každého jedince, jazykovou, čtenářskou a informační gramotnost. Anglický jazyk vyučujeme povinně od 1. třídy a moderní výukové technologie, včetně PC, žáci využívají též již od vstupu do školy.

Pro zájemce o vzdělávání na naší škole organizujeme program „Zvykáme si na školu.“ 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 26.11.2018 13:30  •  Přečteno: 1133x

Zralost dítěte ke školní docházce

Dítě musí být přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (konzultujte s pediatrem popř. psychologem).

Co by mělo dítě umět před nástupem do školy ?

 • správně mluvit, vyslovovat, neplést a nezaměňovat hlásky
 • umět vyprávět krátký příběh
 • soustředit pozornost – poslouchat pohádku, hrát si se stavebnicí 10-20 minut
 • umět nakreslit jednoduchý geometrický obrazec, dokázat napodobit tvar
 • správně držet tužku v tzv. „špetce“
 • znát většinu barev
 • umět se orientovat v prostoru (dole, vlevo)
 • rozumět základním pojmům souvisejícími s časem (zítra, ráno)
 • je schopné spolupracovat s vrstevníky
 • umět přiměřeně komunikovat s dospělými, je ochotné se podřídit cizí autoritě

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 26.11.2018 13:28  •  Přečteno: 1101x

Spádová oblast Školy Kavčí hory

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

o školských obvodech základních škol

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 25. 1. 2018 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Obecně závazná vyhláška č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

 

Adriana Krnáčová, v. r.

primátorka hlavního města Prahy

 

Petr Dolínek, v. r.

náměstek primátorky hlavního města Prahy

 

Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4,

K Sídlišti 840:

 

 • Dvouramenná
 • K sídlišti
 • Kaplická
 • Ke Hlásce
 • Milevská – č. sudá 2–14
 • Na hřebenech I – č. o. lichá 1–9, sudá č. 10 a nižší
 • Na hřebenech II – č. o. lichá 9 a nižší
 • Na vrstvách
 • Nad cihelnou
 • Nad kolonií
 • Nad Ondřejovem
 • Nad Pekařkou
 • Nad vrstvami
 • Pod Pekařkou
 • Pujmanové – č. p. 870–874
 • V Ondřejově
 • V rovinách – lichá č. o. 53–129, sudá č. 8–58
 • Za Pekařkou

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 26.11.2018 13:27  •  Přečteno: 653x

Dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

Pro rodiče budoucích prvňáčků pořádá naše škola pravidelně dny otevřených dveří, kdy se můžete podívat na výuku a projednat své otázky či získat informace při rozhovoru s vedením školy.

DOD ve školním roce 2018/2019:

16.1.2019 a 26.3. 2019 od 8.00 do 12.00 hodin

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 26.11.2018 13:26  •  Přečteno: 302x

Kritéria přijímání žáků do naší základní školy

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, a podle dalších platných právních předpisů.

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Účastník má právo nahlédnout do spisu v zákonné lhůtě. Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, a to včetně způsobu jejich opatření, popř. navrhnout jejich doplnění.

Ke školní docházce jsou přijímány děti k začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo věku 6 let a není-li mu povolen odklad školní docházky.

Na žádost zákonného zástupce může být přijato i přiměřeně tělesně i duševně vyspělé dítě, které dosáhne 6 let věku v období od září do června příslušného školního roku. (Podrobnosti o přijetí stanoví příslušný právní předpis v aktuálním znění).

Předpokládaný počet přijatých žáků pro školní rok 2019/2020 do dvou tříd je 48.

Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy.

Ostatní žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity dvou tříd. V případě naplnění kapacity jsou odkázáni na spádovou školu. 

Při přijímání se zvýhodňují:

 • Žáci, sourozenci již docházejících dětí do Školy Kavčí hory


V případě rovnosti bodů má ředitelka školy právo rozhodnout podle pořadí určeného losem a přijmout žáky do naplnění kapacity dvou 1. tříd. Vylosované pořadí je platné po celou dobu přijímání k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Zápis se bude konat 3. a 4. 4. 2019 od 14:00 do 19:00. Náhradní termín po předchozí domluvě s vedením školy. 

K zápisu je nutné mít s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz, popř. potvrzení o trvalém bydlišti dítětě.
Při žádosti o odklad či dřívější nástup do školy před 6 rokem věku dítěte potvrzení příslušného lékaře a školského poradenského zařízení.

Účastník má právo nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům řízení dne 11. 4. 2019 v době od 14.00 do 16.00 hodin.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, tímto se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 26.11.2018 13:20  •  Přečteno: 1680x

Odklad školní docházky - informace

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (období od 1.4. do 30.4), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 26.11.2018 13:17  •  Přečteno: 1552x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent