Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


< návrat zpět

zápis do 1. třídy rss

Výsledky elektronického zápisu do první třídy pro školní rok 2021/2022

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Pondělíčkovou zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem účastnících se zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 s výsledkem řízení u každého uchazeče, který obsahuje:

 1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
 2. Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
 3. Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem, u nichž bylo přerušeno řízení
 4. Vylosované pořadí nespádových uchazečů pod přiděleným registračním číslem
 5. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.5.2021 8:00  •  Přečteno: 492x

Aktualizované informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhnou zápisy do 1 třídy on-line.

 

Prostřednictvím webových stránek se můžete  zúčastnit on line zápisu. V připraveném modulu můžete  vyplnit údaje do interaktivního formuláře, přiložit přílohy (např. kopii rodného listu) a odeslat emailem s elektronicky ověřeným podpisem, datovou schránkou nebo emailem  (pak je ale třeba ověřit v  domluveném termínu originál rodného listu a autorizovat přihlášku k základnímu vzdělávání - kancelář školy, pracovní dny 8.00 - 14.00).

 

Zápis on-line

 

Motivační část zápisu s jednotlivými dětmi proběhla 6. a 7. 4. 2021, kdy jste si mohli pro své dítě rezervovat čas, ve kterém se mu věnovala paní učitelka přes MS Teams.

 

Potřebujete-li jiný termín, napište na email j.kolarova@ksidlisti.cz a náhradní termín si určitě domluvíme.

 

I nadále je možné  formuláře k zápisu stáhnout z webových stránek a vyplněné je osobně doručit  do 30. 4. 2021 v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 do kanceláře školy, či vhodit do schránky na hlavní budově školy.

 

 Oznámení rodičům žáků 1. tříd ZŠ
 169 kB  pdf
 Zápisní lístek   179 kB  pdf doc
 Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky  220 kB   pdf doc
 Žádost o přijetí dítěte před dosažením věku 6 let  160 kB  pdf doc
 Žádost o odklad školní docházky  159 kB  pdf doc
     

 

Do dvou  prvních  tříd přijmeme  po 25 žácích. Přednostně jsou přijímány děti, které patří do spádového obvodu školy a sourozenci již docházejících žáků.  Překročí-li počet přihlášek  (včetně dětí nespádových) počet volných míst, pořadí přijetí bude losováno.

 

S třídními schůzkami pro budoucí prvňáčky za účasti dětí i rodičů počítáme 23. 6. 2021 v 17.00, kdy už snad bude možné prezenční seznámení s třídními učitelkami a budovou školy.

 

Nahlížení do spisu je možné 28. 4. 2021 od 15 do 16 hodin.

 

Dne 5. 5. 2021 bude zveřejněn seznam přijatých žáků pod registračním číslem na webových stránkách školy. Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání.

 

Vedení školy

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 2.4.2021 14:18  •  Přečteno: 883x

Formuláře pro zápis do 1. třídy pro rok 2021/2022

 Oznámení rodičům žáků 1. tříd ZŠ
 169 kB  pdf
 Zápisní lístek   179 kB  pdf doc
 Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky  220 kB   pdf doc
 Žádost o přijetí dítěte před dosažením věku 6 let  160 kB  pdf doc
 Žádost o odklad školní docházky  159 kB  pdf doc
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 25.3.2021 13:43  •  Přečteno: 232x

Spádová oblast Školy Kavčí hory

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

o školských obvodech základních škol

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 13. 2. 2020 vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, se zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.

 

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.

primátor hlavního města Prahy

 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.

1. náměstek primátora hlavního města Prahy

 

Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4,

K Sídlišti 840:

 

 • Dvouramenná
 • K Sídlišti
 • Kaplická
 • Ke Hlásce
 • Milevská – č. sudá 2–14
 • Na hřebenech I – č. o. lichá 1–9, sudá č. 10 a nižší
 • Na hřebenech II – č. o. lichá 9 a nižší
 • Na vrstvách
 • Nad cihelnou
 • Nad kolonií
 • Nad Ondřejovem
 • Nad Pekařkou
 • Nad vrstvami
 • Pod Pekařkou
 • Pujmanové – č. p. 870–874
 • V Ondřejově
 • V rovinách – lichá č. o. 53–129, sudá č. 8–58
 • Za Pekařkou

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.3.2021 16:48  •  Přečteno: 316x

Proč si vybrat naši školu ?

Škola Kavčí hory se nachází v klidném a bezpečném prostředí a poskytuje vzdělání dětem od 3 do 19 let.

Spolužití 3 škol „pod jednou střechou“ učí děti nejen vědomostem a dovednostem, které se od školy očekávají, ale navíc posiluje jejich smysl pro toleranci a odpovědnost za vlastní jednání.

Škola má dlouhou tradici, základní vzdělání poskytuje více něž 50 let.

Pedagogický sbor je věkově vyvážený.

Podporujeme nejen všestranný rozvoj dítěte, ale i prevenci sociálně patologických jevů, bezpečné vnitřní klima školy.

Školní vzdělávací program „Optimální škola“ akcentuje zodpovědný přístup ke vzdělávání každého jedince, jazykovou, čtenářskou, finanční a informační gramotnost. Anglický jazyk vyučujeme povinně od 1. třídy a moderní výukové technologie, včetně PC, žáci využívají též již od vstupu do školy.

Jazykové vzdělávání diferencujeme podle nadání žáků, druhý cizí jazyk (RJ, ŠJ, NJ, FJ,IT) vyučujeme od 6. ročníku, povinně od 8. ročníku.

Pro zájemce o vzdělávání na naší škole organizujeme program „Zvykáme si na školu.“ 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.3.2021 16:47  •  Přečteno: 162x

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4
Francouzská 260/56
101 00 Praha – Vinohrady

Tel.:

267 997 030
224 914 192
224 228 403

e-mail: poradna@ppppraha.cz

www: http://www.ppppraha.cz

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.3.2021 16:47  •  Přečteno: 307x

Doporučení k zápisu do 1. třídy – MŠMT ČR

Vážení rodiče,

chcete-li ulehčit svému dítěti vstup do 1. třídy, využijte, prosím, několik důležitých doporučení:

 • Věnujte dítěti při rozhovoru soustředěnou pozornost.
 • Vyprávějte a čtěte dítěti, protože televize vás nenahradí.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat a rostlin.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci dítěte a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, vzad, za…
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.3.2021 16:47  •  Přečteno: 181x

Přijetí k povinné školní docházce před dosažením 6 let věku dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.3.2021 16:45  •  Přečteno: 140x

Zralost dítěte ke školní docházce

Dítě musí být přiměřeně tělesně i duševně vyspělé (konzultujte s pediatrem popř. psychologem).

Co by mělo dítě umět před nástupem do školy ?

 • správně mluvit, vyslovovat, neplést a nezaměňovat hlásky
 • umět vyprávět krátký příběh
 • soustředit pozornost – poslouchat pohádku, hrát si se stavebnicí 10-20 minut
 • umět nakreslit jednoduchý geometrický obrazec, dokázat napodobit tvar
 • správně držet tužku v tzv. „špetce“
 • znát většinu barev
 • umět se orientovat v prostoru (dole, vlevo)
 • rozumět základním pojmům souvisejícími s časem (zítra, ráno)
 • je schopné spolupracovat s vrstevníky
 • umět přiměřeně komunikovat s dospělými, je ochotné se podřídit cizí autoritě

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.3.2021 16:45  •  Přečteno: 130x

Dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

Pro rodiče budoucích prvňáčků pořádá naše škola pravidelně dny otevřených dveří, kdy se můžete podívat na výuku a projednat své otázky či získat informace při rozhovoru s vedením školy.

Termíny jsou na začátku školního roku aktualizovány a najdete je v záložce Termíny akcí - tabulka termíny akci ZŠ.

Těšíme se na vaši návštěvu

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 1.3.2021 16:45  •  Přečteno: 138x

Odklad školní docházky - informace

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (období od 1.4. do 30.4), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.3.2021 16:44  •  Přečteno: 172x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent