Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

o škole

SOŠ služeb je státní škola, má statut fakultní školy.

Obory:

  • Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • Sociální činnost 75-41-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitou


V deseti třídách střední školy studuje kolem 280 studentů.

Vybavení školy:

škola má 3 vybavené pracovny počítačů s připojením na internet, interaktivní tabulí a dataprojektorem, laboratoř IKT, 4 jazykové učebny ( 2 jazykové laboratoře se sluchátky ), pracovnu fyziky, pracovnu přírodních věd, multifunkční mediální učebnu, běžné třídy vybavené dataprojektory, velkoplošnou TV či interaktivní tabulí, studentskou knihovnu s možností výpůjček, keramickou dílnu, sportovní víceúčelové hřiště, dvě tělocvičny, učebnu praktické výuky, cvičnou kuchyni, školní jídelnu s možností výběru ze dvou jídel

Další školní a mimoškolní aktivity:

škola pořádá tuzemské i zahraniční poznávací zájezdy, lyžařský a adaptační kurz, přípravné kurzy pro další studium a organizuje další zájmové aktivity ( autoškola, volný internet, příprava k maturitě, pěvecký sbor Rezonance )

Výchovný program:

je zaměřen i na oblast protidrogové prevence, sexuální, zdravotní, osobnostní, rodinné a společenské výchovy; je doplněn odbornou praxí v rozpočtových a příspěvkových organizacích (např. Institut pro místní správu, Pražská správa sociálního zabezpečení, Finanční úřad, úřady jednotlivých MČ, obvodní soudy, Dům světla, Společnost pro plánování rodiny apod.)

Studentská rada:

je volena z řad studentů, je partnerem vedení školy a zastupuje zájmy studentů

Uplatnění absolventů školy:

absolventi školy získají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky střední odborné vzdělání pro výkon specifických činností v oblasti sociálních a veřejnosprávních služeb, mohou se ucházet o studium na VŠ či v různých formách pomaturitního studia; znalost ekonomiky, účetnictví, práva, psychologie, dvou jazyků (volba z Aj, Nj, It, Šp, Fr, Rj), techniky administrativy a výpočetní techniky umožňuje uplatnění i v jiných úsecích činnosti státního sektoru a podnikatelské sféry.

Školní vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání:
-
optimální vzdělávání - optimální podmínky - optimální metody - optimální dovednosti -

Sociální činnost

Při vzdělávání klademe důraz na vzájemnou spolupráci, na osvojování moderních metod učení (např.: na principy metod kooperativního učení, na sociálně komunikativní metody).

Výuka směřuje k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, reflexi a aplikaci vzdělávacích strategií se zřetelem k principům celoživotního učení minimalizujícím rizika na trhu práce.

V rovině teoretického vyučování se ve větší míře využívají moderní metody výuky pomocí nových didaktických pomůcek a moderní techniky.

Praktická výuka se orientuje na seznámení žáků s reálnými pracovišti. Seznamují se s etickými specifiky a pracovně právními požadavky kladenými na zaměstnance sociálních služeb.

Žáci povinně studují jeden cizí jazyk a mají možnost volby se od 1. ročníku věnovat studiu druhého cizího jazyka nebo správních agend (veřejné finance, účetnictví, písemná a elektronická komunikace), ve čtvrtém ročníku mají možnost výběru z několika volitelných předmětů (seminář cizího jazyka, společenskovědní seminář, literární seminář, pečovatelství).
V rámci studia probíhá odborná a učební praxe.

Výuka odborné praxe je zajištěna na pracovištích sociální sféry a pracovištích, která souvisí s pedagogickou činností. Odborná praxe se organizuje v rozsahu dvou týdnů v prvním, druhém a třetím ročníku (celkem šest týdnů) - jako praxe souvislá. Ve 2. a 3. ročníku v rozsahu jednoho týdne (celkem 2 týdny) - jako praxe průběžná. Učební praxe je realizována prakticky zaměřenou výukou ve skupině žáků učiteli školy. Je zařazena v rozsahu šesti vyučovacích hodin za týden ve 4. ročníku.

Absolvent oboru se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci.
Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.
Získal odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí platným školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem, který určuje obsah společné části maturitní zkoušky.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z praktické zkoušky z odborných předmětů (SOP, SPS, PED) a dvou ústních zkoušek z odborné teorie - sociální péče a pedagogika a psychologie.
Jako nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky škola nabízí cizí jazyk, dějepis, základy společenských věd a matematika.

Každý úspěšný absolvent školy obdrží certifikát Europass, který dokládá jeho kvalifikaci v českém a jednom světovém jazyce.

Veřejnosprávní činnost

Pojetí středního odborného vzdělávání vychází z kompetencí k celoživotnímu vzdělávání, které je nástrojem rozvoje osobnosti. Za zásadní cíl školního vzdělávacího programu považujeme vybavení všech žáků souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná.
Při vzdělávání klademe důraz na vzájemnou spolupráci, na osvojování moderních metod učení.
V rovině teoretického vyučování se ve větší míře využívají moderní metody výuky pomocí nových didaktických pomůcek a moderní techniky.

Praktická výuka se orientuje na seznámení žáků s reálnými pracovišti. Seznamují se s etickými specifiky a pracovně právními požadavky kladenými na zaměstnance státní správy a samosprávy.

Žáci povinně studují dva cizí jazyky, ve čtvrtém ročníku mají možnost výběru z několika volitelných předmětů (seminář cizího jazyka, společenskovědní seminář, literární seminář, aplikační procesy ve veřejné správě).

V rámci studia probíhá odborná praxe.

Výuka praxe je zajištěna na pracovištích státní správy a samosprávy i u soukromých subjektů. Odborná praxe se organizuje v rozsahu dvou týdnů v prvním, druhém a třetím ročníku (celkem šest týdnů) - jako praxe souvislá. Ve 2. a 3. ročníku v rozsahu jednoho týdne (celkem 2 týdny) - jako praxe průběžná. 

Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy.
Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, například v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávních komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením a podobně.
Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Konání maturitní zkoušky se řídí platným školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem, který určuje obsah společné části maturitní zkoušky.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z praktické zkoušky z odborných předmětů (VES, PRA, PVS) a dvou ústních zkoušek z odborné teorie - veřejná správy a právo.

Jako nepovinné předměty profilové části maturitní zkoušky škola nabízí cizí jazyk, matematiku, dějepis, základy společenských věd, psychologie.

Každý úspěšný absolvent školy obdrží certifikát Europass, který dokládá jeho kvalifikaci v českém a jednom světovém jazyce.

 

 

Podrobně se můžete se školními vzdělávacími programy seznámit v kanceláři školy, kde jsou Vám k dispozici k prostudování.

 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent