Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Škola Kavčí hory

Kdo jsme

V roce 2016 završila naše škola 50 let své existence.
Vznikla v období budování pankráckých sídlišť a jako jedna z mála škol hledala sama po skončení populačního boomu řešení úbytku žáků. Nalezla jej ve zřízení I. Obecné rodinné školy ve školním roce 1992/1993.
Ve školním roce 1998/1999 došlo k její transformaci na Střední odbornou školu služeb a vývoj byl završen připojením blízké mateřské školy v Kaplické ulici. Vznikl tím naprosto ojedinělý subjekt výchovně vzdělávací instituce, která integruje děti, žáky a studenty od tří do devatenácti let.


Jak se propojení projevuje

 • Plynulý a bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ, na který jsou děti připravovány vzájemnými návštěvami během školního roku a v rámci Přípravky pro budoucí prvňáčky
 • Četné akce žáků a studentů pro děti z MŠ, např. Pohádková škola, Mikuláš ...
 • Společné akce všech tří částí, např. Zahradní slavnost, Den dětí ...
 • Soutěže organizované studenty pro žáky ZŠ
 • Některé zájmové kroužky pro žáky ZŠ jsou vedeny studenty SŠ
 • Další tradiční společné akce, např. vítání prvňáčků studenty SŠ a rozloučení žáků 1.tříd s maturanty při „posledním zvonění"
 • Kvalitnější materiální vybavení SŠ (např. 3 počítačové pracovny a laboratoř IKT) je využíváno i žáky ZŠ
 • Školní vzdělávací program pro ZŠ využívá možnosti vyplývající z propojení obou typů škol


Čím se odlišujeme a na čem si zakládáme

Od počátku propojení obou subjektů škola trpělivě a systematicky vytváří specifický genius loci - týmový duch a vstřícnou, přátelskou atmosféru projevující se nejenom ve vztazích mezi žáky navzájem či mezi žáky a pedagogy, ale mimo jiné i do široka rozevřenou náručí výchovně vzdělávacího procesu naší školy, která rozvíjí a podporuje schopnosti žáků a studentů talentovaných a nadaných, ale poskytuje šanci vyniknout a uplatnit se i průměrným či těm, kteří jinde neuspěli.
Potvrzením úspěšnosti této cesty jsou četná slova uznání ze strany rodičů (zejména těch, jejichž děti prošly již jinými ZŠ).
Péči o klima školy zajišťují i poradenské služby školy, zejména v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Tým odborných pracovníků tvoří školní psycholog s pravidelnými konzultačními hodinami, jež mohou využívat žáci i studenti, ale i jejich rodiče, speciální pedagog, dva výchovní poradci a metodik prevence.

Materiální vybavení školy

 • kmenové učebny a odborné pracovny ( osm interaktivních tabulí: v pracovně fyziky, ve čtyřech třídách 1. stupně, v pracovně PC, na 2.stupni, na SŠ; dataprojektory nebo velkoplošné TV s připojením na PC ve všech učebnách, mobilní sestava pro projekci... )
 • odborné pracovny
 • 3 moderně vybavené počítačové pracovny s připojením na internet
 • laboratoř IKT 
 • pracovna přírodních věd
 • laboratoř chemie
 • multifunkční mediální pracovna
 • pracovna fyziky
 • čtyři jazykové učebny - dvě jazykové laboratoře se sluchátky
 • učebna praktického vyučování
 • cvičná kuchyňka
 • keramická dílna
 • dvě tělocvičny
 • studijně informační centrum ( žákovská a studentská knihovna )


Pravidelné školní akce

SOŠ

K celkové atmosféře školy přispívá kladné a cílevědomé pěstování pocitů solidarity s lidmi postiženými, či sociálně slabými.
Zejména studenti oboru vzdělávání sociální činnost se pravidelně zúčastňují četných humanitárních akcí (Světový den boje proti AIDS, Květinový den, sbírková akce nadace Plaváček, sbírka Světluška, sbírka nadace Rozum a cit atd.)
K pravidelným a tradičním akcím patří na střední škole i zahraniční poznávací zájezdy organizované podle přání a zájmů studentů. Cyklicky se opakují zejména návštěvy Vídně, Paříže, Říma či Osvětimi.

 • Celoroční bodovací soutěž o Žáka roku
 • Diskotéky, karnevaly
 • Vědomostní a dovednostní soutěže formou projektů během celého školního roku
 • Vánoční Jarmark
 • Vánoční akademie
 • Vítání jara, slavíme Velikonoce
 • Zahradní slavnost


Jak se učíme

Vlastní výchovně vzdělávací program „Jaro,léto,podzim, zima, ve škole je prostě prima..."

 • Školní vzdělávací program "Optimální škola"
 • od 1. ročníku s výukou anglického jazyka, od 3. ročníku volba rozšiřující výuky anglického jazyka a od 6. ročníku možnost volby druhého cizího jazyka nebo mediální a komunikační výchovy, od 8. ročníku povinná výuka dalšího cizího jazyka, výuka informatiky od 5. ročníku, v 7. ročníku předmět digitální technologie a finanční matematika.


 • obor Veřejnosprávní činnost
 • obor Sociální činnost

Široká nabídka v oblasti jazyků a informační a komunikační technologie

Jazyková příprava:

 • MŠ - kroužek Seznamování s angličtinou
 • ZŠ - předmět angličtina od 1. třídy a od 3. třídy rozšiřující výuka anglického jazyka
         - možnost volby dalšího cizího jazyka od 6. ročníku, od 8. ročníku další cizí jazyk povinný
 • ZŠ a SOŠ - nabídka druhého (dalšího) jazyka - němčina, francouzština, španělština, italština, ruština 


Informační a komunikační technologie

 • ZŠ práce na PC v rámci základních předmětů od 1. třídy
 • Předmět Informatika od 5. ročníku, předmět Digitální technologie na 2. stupni
 • SOŠ odborné předměty vyučovány na PC
 • ZŠ a SOŠ zázemí: tři počítačové pracovny, multifunkční mediální pracovna, laboratoř IKT, interaktivní tabule, dataprojektory


Co navíc?

Naše škola funguje již řadu let jako Fakultní škola, zejména pro studenty Pedagogické fakultyTeologické fakulty a Filosofické fakulty UK Praha. Studenti i jejich vedoucí učitelé praxí hodnotí spolupráci jako velmi úspěšnou a každoročně usilují o její obnovení.
O naplnění volného času se každoročně stará pestrý výčet zájmových kroužků zahrnujících oblast sportu, činnosti výtvarné, hudební, ale i práci s informačními technologiemi.
Významné místo mezi nimi zaujímá pěvecký sbor Prážata a Resonance , který zahájil působení na naší škole v r. 2002. Pod taktovkou Mgr. Miloslavy Pospíšilové se do jeho činnosti zapojují žáci nejen z naší školy, ale i z celé Prahy. Se sborem aktivně spolupracují  i další učitelé. Pěvecký sbor kromě četných domácích koncertů organizuje i zahraniční turné a pravidelně pořádá i zimní a letní pěvecká soustředění.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent