Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Škola Kavčí hory

Kdo jsme

V roce 2016 završila naše škola 50 let své existence.
Vznikla v období budování pankráckých sídlišť a jako jedna z mála škol hledala sama po skončení populačního boomu řešení úbytku žáků. Nalezla jej ve zřízení I. Obecné rodinné školy ve školním roce 1992/1993.
Ve školním roce 1998/1999 došlo k její transformaci na Střední odbornou školu služeb a vývoj byl završen připojením blízké mateřské školy v Kaplické ulici. Vznikl tím naprosto ojedinělý subjekt výchovně vzdělávací instituce, která integruje děti, žáky a studenty od tří do devatenácti let.


Výhody propojení

 • Plynulý a bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ, na který jsou děti připravovány vzájemnými návštěvami během školního roku a v rámci Přípravky pro budoucí prvňáčky
 • Akce žáků a studentů pro děti z MŠ, např. Pohádková škola, Mikuláš ...
 • Společné akce všech tří součástí školy, např. Zahradní slavnost, Den dětí ...
 • Soutěže organizované studenty pro žáky ZŠ
 • Některé zájmové kroužky pro žáky ZŠ jsou vedeny studenty SŠ
 • Další tradiční společné akce, např. vítání prvňáčků studenty SŠ a rozloučení žáků 1.tříd s maturanty při „posledním zvonění"
 • Kvalitnější materiální vybavení SŠ (např. 3 počítačové pracovny a laboratoř IKT) je využíváno i žáky ZŠ
 • Školní vzdělávací program pro ZŠ využívá možnosti vyplývající z propojení obou typů škol (cizí jazyky, informatika...)


Čím se odlišujeme a na čem si zakládáme

Od počátku propojení obou subjektů škola trpělivě a systematicky vytváří specifický genius loci - týmový duch a vstřícnou, přátelskou atmosféru projevující se nejenom ve vztazích mezi žáky navzájem či mezi žáky a pedagogy, ale mimo jiné i do široka rozevřenou náručí výchovně vzdělávacího procesu naší školy, která rozvíjí a podporuje schopnosti žáků a studentů talentovaných a nadaných, ale poskytuje šanci vyniknout a uplatnit se i průměrným či těm, kteří jinde neuspěli.
Potvrzením úspěšnosti této cesty jsou četná slova uznání ze strany rodičů (zejména těch, jejichž děti prošly již jinými ZŠ).
Péči o klima školy zajišťují i poradenské služby školy, zejména v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Tým tvoří školní psychologové s pravidelnými konzultačními hodinami, jež mohou využívat žáci i studenti, ale i jejich rodiče, speciální pedagog, výchovní - kariéroví poradci, školní metodici prevence a koordinátor pro péči o žáky s odlišným mateřským jazykem.

Materiální vybavení školy

 • kmenové učebny a odborné pracovny (osm interaktivních tabulí: v pracovně fyziky, ve čtyřech třídách 1. stupně, v pracovně PC, na 2.stupni, na SŠ; dataprojektory nebo velkoplošné TV s připojením na PC ve všech učebnách, mobilní sestava pro projekci...)
 • odborné pracovny
 • 3 moderně vybavené počítačové pracovny s připojením na internet
 • laboratoř IKT 
 • pracovna přírodních věd
 • laboratoř chemie
 • multifunkční mediální pracovna
 • pracovna fyziky
 • čtyři jazykové učebny - dvě jazykové laboratoře se sluchátky
 • učebna praktického vyučování
 • cvičná kuchyňka
 • pracovna výtvarné výchovy - keramická dílna
 • dvě tělocvičny
 • žákovská a studentská knihovna s možností výpůjček


Pravidelné školní akce

SOŠ

K celkové atmosféře školy přispívá kladné a cílevědomé pěstování pocitů solidarity s lidmi postiženými, či sociálně slabými.
Zejména studenti oboru vzdělávání sociální činnost se pravidelně zúčastňují četných humanitárních akcí (Světový den boje proti AIDS, Květinový den, sbírka Světluška, sbírka nadace Rozum a cit, Bílá pastelka atd.)
K pravidelným a tradičním akcím patří na střední škole i zahraniční poznávací zájezdy organizované podle přání a zájmů studentů. Cyklicky se opakují zejména návštěvy Vídně, Drážďan, Bruselu či Osvětimi.

 • Celoroční bodovací soutěž o Žáka roku
 • Vědomostní a dovednostní soutěže
 • Výuka formou projektů během celého školního roku
 • Vánoční Jarmark
 • Vánoční akademie
 • Vítání jara, slavíme Velikonoce
 • Zahradní slavnost


Jak se učíme

Vlastní výchovně vzdělávací program „Jaro,léto,podzim, zima, ve škole je prostě prima..."

 • Školní vzdělávací program "Optimální škola"
 • od 1. ročníku s výukou anglického jazyka, od 3. ročníku volba rozšiřující výuky anglického jazyka a od 6. ročníku možnost volby druhého cizího jazyka nebo mediální a komunikační výchovy, od 8. ročníku povinná výuka dalšího cizího jazyka, výuka informatiky od 4. ročníku, v 7. ročníku předmět digitální technologie a finanční matematika.


 • obor Veřejnosprávní činnost
 • obor Sociální činnost

 

Jazyková příprava:

 • MŠ - kroužek Seznamování s angličtinou
 • ZŠ - předmět angličtina od 1. třídy a od 3. třídy rozšiřující výuka anglického jazyka
         - možnost volby dalšího cizího jazyka od 6. ročníku, od 8. ročníku další cizí jazyk povinný
 • ZŠ a SOŠ - nabídka druhého (dalšího) jazyka - němčina, francouzština, španělština, italština, ruština 


Informační a komunikační technologie

 • ZŠ práce na PC v rámci základních předmětů od 1. třídy, základní ovládání a práce s výukovými programy
 • Předmět Informatika od 4. ročníku, předmět Digitální technologie na 2. stupni
 • SOŠ odborné předměty vyučovány na PC
 • ZŠ a SOŠ zázemí: tři počítačové pracovny, multifunkční mediální pracovna, laboratoř IKT, interaktivní tabule, dataprojektory
 • Ve výuce všech předmětů využíváme tablety


Co navíc?

Naše škola funguje již řadu let jako Fakultní škola, zejména pro studenty Pedagogické fakultyTeologické fakulty a Přírodovědecké fakulty UK Praha. Studenti i jejich vedoucí učitelé praxí hodnotí spolupráci jako velmi úspěšnou a každoročně usilují o její obnovení.
O naplnění volného času se stará pestrá nabídka zájmových kroužků zahrnujících oblast sportu, činnosti výtvarné, hudební, ale i práci s informačními technologiemi.
Významné místo mezi nimi zaujímá pěvecký sbor Prážata a Resonance , který zahájil působení na naší škole v r. 2002. Pod taktovkou Mgr. Miloslavy Pospíšilové se do jeho činnosti zapojují žáci nejen z naší školy, ale i z celé Prahy. Se sborem aktivně spolupracují  i další učitelé. Pěvecký sbor kromě četných domácích koncertů organizuje i zahraniční turné a pravidelně pořádá i zimní a letní pěvecká soustředění.

 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent