Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

příjímací řízení rss

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku středního vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Kritéria přijímání žáků na střední školu pro školní rok 2024/2025

V souladu se zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávaní, v platném znění, ředitelka Školy Kavčí hory – Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, 140 00 Praha 4, K Sídlišti 840, (dále jen Škola Kavčí hory) vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku středního vzdělávání, denního studia.

 • Pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost je předpokládaný počet přijatých uchazečů 60.
 • Pro obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost je předpokládaný počet přijatých uchazečů 30.

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče:

 • Elektronicky na https://www.dipsy.cz/ (s ověřenou elektronickou
   identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na 
  identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému ředitelce Školy Kavčí hory.

nejpozději do 20. 2. 2024.

Žák si může podat v prvním kole maximálně tři přihlášky na tři různé školy nebo i na různé obory v rámci školy.

V přihlášce uchazeč závazně zvolí pořadí škol nebo oborů vzdělání v jednotlivých školách podle priority.

Povinnou přílohou přihlášky pro přijímací řízení v naší škole je:

 

 

 • V případě uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je součástí přihlášky doporučení školského poradenského zařízení, na základě, kterého ředitelka školy uchazeči uzpůsobí podmínky konání jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole mimo území ČR, musí doložit nostrifikaci předchozího vzdělání, kterou vydává Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, nejpozději při zahájení vzdělávání pouze v případě uchazečů, ukončujících základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

Cizinci se státní příslušností mimo členské státy EU doloží oprávněnost svého pobytu na území ČR nejpozději při zahájení vzdělávání.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto osob ověřuje rozhovorem, který ověřuje elementární znalost nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Cizincům podle Lex Ukrajina (cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.) se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., a má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. 

Podmínkou přijetí je vykonání jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se nekoná.

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne 12. 4. 2024 a 15. 4. 2024.

V případě, že uchazeč koná jako součást JPZ rozhovor, bude o jeho termínu informován písemně a prostřednictvím systému.

Jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura trvá 60 minut, jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace trvá 70 minut.

K ověření totožnosti musí uchazeč předložit občanský průkaz nebo cestovní pas či jiný osobní doklad s fotografií.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná v případě uznání omluvy zkoušku v náhradním termínu, který je stanoven na 29. a 30. 4. 2024.

Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

1.  výsledků jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura           

- maximálně 50 bodů.

2.  výsledků jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace      

- maximálně 50 bodů.

3.  hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (jedná se o průměr průměrů tří hodnocení na vysvědčení ze základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií či zahraniční školy – a to pololetí 8. ročníku, konec 8. ročníku a pololetí 9. ročníku)                                                                                                     - maximálně 50 bodů.

V přijímacím řízení nelze zohledňovat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V případě, že by k tomu mělo dojít, se duplicitně započítává 1. pololetí roku 2019/2020.

Za průměr 1,00 se uděluje 50 bodů.

Za každou další setinu průměru se snižuje bodové hodnocení o 0,5 bodu.

Celkové pořadí se určí součtem počtu bodů dosažených v jednotné přijímací zkoušce a počtem bodů za hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Maximální počet dosažených bodů je 150.

Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí určeným celkovým počtem bodů od nejvyššího po nejnižší počet bodů až do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

V případě rovnosti bodů více uchazečů se rozhoduje o pořadí uchazečů (kdy pořadí těchto dílčích kritérií je dle jejich významu, tj. při dosažení první rozdílné hodnoty dochází k stanovení pořadí) dle:

a)     lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

b)     lepší průměr známek na hodnocených vysvědčeních z předmětu anglický jazyk

c)     lepší průměr známek na hodnocených vysvědčeních z předmětu výchova k občanství (či odpovídajícího vědního oboru).

d)     lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Hodnocení znalosti českého jazyka při rozhovoru, obsah (osoby, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole mimo území ČR a cizinci podle Lex Ukrajina):

Znalost českého jazyka se u těchto osob ověřuje rozhovorem, který svým obsahem vychází
z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuse nad textem. Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 5 bodů (včetně). Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělávání.
V případě nesouhlasného stanoviska komise uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného pořadí, které neobsahuje výsledek zkoušky z českého jazyka.

Ředitelka školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy www.ksidlisti.cz, na tabuli ve vestibulu školy a PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií nahraje do systému dne 15.5.2024.

Možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí má zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 13. 5. 2024 od 14.00 do 17.00 hodin v kanceláři školy.

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je vaším právem, nikoliv povinností. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.  

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy se podává do 3 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení k Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy.

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, může se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol.

Pokud nebude v prvním kole naplněna kapacita vzdělávacích oborů přijímanými uchazeči, ředitelka školy vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení.

Podmínkou pro studium na střední škole je předložení vysvědčení z posledního ročníku ZŠ, které dokládá splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky při zahájení vzdělávání na střední škole.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.1.2024 17:23  •  Přečteno: 1630x

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium - SŠ

Zveme všechny uchazeče o studium na naší střední odborné škole na den otevřených dveří, který proběhne ve středu 17.1.2024.

Společné zahájení je v 17 hodin ve školní jídelně, kde se dozvíte všechny důležité základní informace o škole a studiu, pak Vás zveme na prohlídku školy, seznámení s obory, vyučovanými předměty i vyučujícími.

Těšíme se na shledanou

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.1.2024 9:19  •  Přečteno: 520x

Den otevřených dveří - SOŠ - 8.11.2023

Zveme všechny uchazeče o studium na naší střední odborné škole na den otevřených dveří, který proběhne ve středu 8.11.2023.

Společné zahájení je v 17 hodin ve školní jídelně, kde se dozvíte všechny základní informace o škole a studiu, pak Vás zveme na prohlídku školy, seznámení s obory, vyučovanými předměty i vyučujícími.

Těšíme se na shledanou

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 3.11.2023 8:35  •  Přečteno: 382x

Střední škola - Přihláška ke studiu

 Přihláška SŠ vzor - vzdělávání v denní formě  267 kB
 pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 6.1.2023 11:02  •  Přečteno: 585x

Informace pro mladistvé Ukrajince 15+ jak se stát žákem SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s orgány státní správy i neziskovými organizacemi shrnulo důležité informace, které mohou využít mladiství z Ukrajiny k začlenění do vzdělávání či příp. ke vstupu na trh práce v České republice.

ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ З УКРАЇНИ ВІКОМ 15+, ЯКІ НЕ НАВЧАЮТЬСЯ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ У ЧР ЯК СТАТИ УЧНЕМ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ? ЩО МОЖУ РОБИТИ У ПОДАЛЬШОМУ? ДЕ ЗНАЙТИ ПІДТРИМКУ?

 

Zde jsou odkazy na důležité informace: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/zaci-cizinci-ve-strednich-skolach

https://www.msmt.cz/file/58812/

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 8.12.2022 11:41  •  Přečteno: 443x

Příjímací řízení 2023/2024 - obecné informace

Obory:

 • Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
 • Sociální činnost 75-41-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitou


V příštím roce škola plánuje otevření dvou tříd (1 třída oboru Veřejnosprávní činnost, 1 třída oboru Sociální činnost).
Uchazeči budou vybíráni podle výsledku jednotné přijímací zkoušky a s přihlédnutím k průměrnému prospěchu (průměr průměrů ze 3 závěrečných vysvědčení ze ZŠ (8. ročník a pololetí 9. ročník) nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízeni.

Škola je bezbariérová, integruje zdravotně postižené žáky.

Zdravotní stav uchazečů musí umožnit studium odborných předmětů - zdravotní způsobilost potvrdí na přihlášce ke studiu lékař.

Absolventi oboru Veřejnosprávní činnost se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, například v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávních komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením a podobně. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském a podnikatelském sektoru pro výkon ucelených ekonomických a správních agend.

Absolventi oboru Sociální činnost se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Škola navíc poskytuje široký vzdělávací základ jako předpoklad pro zaměstnání i další studium. Znalost práva, ekonomiky, účetnictví, psychologie, pedagogiky, dvou jazyků (volba z Aj, Nj, It, Šp, Fr, Rj) a výpočetní techniky umožňuje široké uplatnění i v jiných úsecích činnosti státního sektoru a podnikatelské sféry. Žáci si mohou jako nepovinný předmět profilové části maturitní zkoušky zvolit i další cizí jazyk nebo výpočetní techniku.

Budova školy je po celkové rekonstrukci, učebny jsou vybaveny moderní technikou (např. interaktivní tabule, videodataprojektory, audiovizuální technika). Škola má vybavené 4 pracovny počítačů, včetně napojení na vysokorychlostní internet, jazykové učebny - laboratoře, dvě tělocvičny, sportovní víceúčelové hřiště, možnost školního stravování s výběrem ze dvou jídel. Pořádá poznávací tuzemské i zahraniční zájezdy, lyžařský a adaptační kurz.

Součástí výuky je také systém odborných praxí, které studenti vykonávají ve státním i soukromém sektoru (např. PSSZ, FÚ, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, IMS ...).

Škola má statut Fakultní školy Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Výchovný program je zaměřen i na oblast protidrogové prevence, sexuální výchovy, zdravého životního stylu, environmentální výchovy, společenské výchovy včetně spolupráce s odbornými institucemi a organizacemi.Ve škole funguje centrum poradenských služeb (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů). Studenti se pravidelně účastní řady humanitárních akcí (např. Květinový den, Den boje proti AIDS, Kolíčkový den pro nadaci jedličkova ústavu,...). Na řízení školy se podílí i studentská rada.

Absolventi školy získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou pro výkon specifických činností v oblasti sociálních a veřejnosprávních služeb. Mohou se také ucházet o studium na VŠ, VOŠ a v dalších formách pomaturitního studia. Škola pořádá pro další studium přípravné kurzy.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 31.10.2022 11:54  •  Přečteno: 844x

Pojďte se s námi projít školou

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 21.12.2021 11:32  •  Přečteno: 895x

Aktuální informace pro uchazeče o studium na SOŠ

Vážení zájemci o studium,

 

Pod následujícími odkazy se můžete se těšit na:

 

 1. Videoprezentaci školy se základní informací o oborech vzdělávání

 2. Informaci o jednotlivých oborech a vzdělávacím programu

 3. Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023

 4. Odpovědi na často kladené dotazy

 

Všechny informace k přijímacímu řízení vycházejí z právních norem, které jsou platné ke Dnu otevřených dveří. Je možné, že v důsledku epidemie onemocnění Covid–19 bude MŠMT podmínky přijímacího řízení upravovat. Sledujte naše webové stránky, budeme vás v takovém případě informovat. 

 

A jestli přemýšlíte proč právě k nám?

 1. Jsme malá střední škola s více než 25 letou tradicí, svoje studenty dobře známe, nejsou pro nás anonymní.
 2. Nabízíme kvalitní vzdělávání podle prověřeného vzdělávacího programu.
 3. Máme Centrum poradenských služeb, které je připraveno spolu se studenty řešit jejich problémy.
 4. Máme dobře promyšlený systém primární prevence, který je funkční a účinný.
 5. Se studenty i zákonnými zástupci věcně komunikujeme.
 6. Pro komunikaci využíváme systém Bakaláři.
 7. Na všechny pilné studenty se těšíme.

 

Kontaktní spojení pro vaše dotazy:

 

 

Vedení školy

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.11.2021 14:30  •  Přečteno: 1534x

FAQ - Často kladené otázky k přijímacímu řízení

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.11.2021 10:20  •  Přečteno: 4318x

Den otevřených dveří 2022/2023 - prezentace školy

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 31.10.2021 14:24  •  Přečteno: 1431x

Dny otevřených dveří na SŠ

Vážení uchazeči,

pokud Vám nevyhovují termíny dnů otevřených dveří a máte o studium na naší střední škole zájem, můžete si telefonicky dojednat individuální konzultaci na tel.: 241 090 231, 241 090 258.

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 10.10.2021 15:42  •  Přečteno: 1593x

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat připravilo pro uchazeče o studium na středních školách a víceletých gymnáziích průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky.

Kromě informací o konání jednotné přijímací zkoušky v průvodci najdete souhrn pravidel a doporučení pro konání zkoušky, odkazy na ilustrační testy a testy z předchozích let konání zkoušky, návod, jak správně vyplnit záznamový arch, nebo přehled typických úloh, které se v testech objevují.

Průvodce ke stažení a další užitečné materiály naleznete zde

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav

Jana Zelenková

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 1.10.2021 11:24  •  Přečteno: 1110x

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent