Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

příjímací řízení rss

Výsledková listina pro školní rok 2019/2020 obor 75-41-M/01 Sociální činnost

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2019/2020

V souladu s ustanovením § 60 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00 zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.4.2019 8:10  •  Přečteno: 751x

Výsledková listina pro školní rok 2019/2020 obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2019/2020

V souladu s ustanovením § 60 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00 zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.4.2019 8:10  •  Přečteno: 625x

Důležitá informace k přijímacímu řízení na SŠ

Cermat předá školám výsledky přijímacích zkoušek v neděli 28.4., výsledky přijímacího řízení zveřejníme 30.4.2019.

Dostavte se prosím v úterý 30.4. v době od 9.00 do 19.00 hodin do kanceláře školy (i v případě nepříjetí).

V kanceláři získáte kromě zásadních informací také přihlášku a  informace k výuce 2. cizího jazyka a povinně volitelných předmětů, k organizaci adaptačního kurzu, úvodních třídních schůzek a další nezbytné informace. Zároveň můžete odevzdat zápisový lístek.

Děkujeme

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 26.4.2019 10:40  •  Přečteno: 1059x

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku středního vzdělávání pro školní rok 2019/2020

V souladu se zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 353/2016 Sb.,  o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávaní, v platném znění, ředitelka Školy Kavčí hory – Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy  služeb, 140 00 Praha 4, K Sídlišti 840,  (dále jen Škola Kavčí hory) vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku středního vzdělávání, denního studia.

 

Pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost je ve školním roce 2019/2020  předpokládaný počet přijatých uchazečů 30.

Pro obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost je ve školním roce 2019/2020 předpokládaný počet přijatých uchazečů 30.

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně nebo poštou  na předepsaném tiskopise pro školní  rok 2019/2020  ředitelce Školy Kavčí hory nejpozději  do 1. 3. 2019.

Žák si může podat v prvním kole maximálně dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva různé obory v jedné škole. Přihláška musí být potvrzena základní školou nebo její součástí musí být úředně ověřené kopie vysvědčení za 8. a 9. ročník.

Součástí přihlášky je posudek o zdravotní způsobilosti.

V případě uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je součástí přihlášky doporučení školského poradenského zařízení, na základě kterého ředitelka školy uchazeči uzpůsobí podmínky konání jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole mimo území ČR, musí doložit nostrifikaci předchozího vzdělání, kterou vydává Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, nejpozději při zahájení vzdělávání.

Cizinci se státní příslušností mimo členské státy EU doloží oprávněnost svého pobytu na území ČR nejpozději při zahájení vzdělávání.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto osob ověřuje rozhovorem. Hodnocení výsledků se pak upravuje v souladu s § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Podmínkou přijetí je vykonání jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se nekoná.

 

První kolo jednotné přijímací zkoušky se koná 12. 4. 2019 pro žáky, kteří budou  mít Školu Kavčí hory  uvedenou na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole v prvním pořadí, a 15. 4. 2019 pro žáky, kteří budou mít Školu Kavčí hory uvedenou na přihlášce ke vzdělávání ve střední škole ve druhém pořadí. Jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura trvá 60 minut, jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace trvá 70 minut.

K ověření totožnosti musí uchazeč předložit občanský průkaz nebo cestovní pas či jiný osobní doklad s fotografií.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostaví  a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná v případě uznání omluvy  zkoušku v náhradním termínu u školy uvedené v prvním pořadí 13. 5. 2019, u školy uvedené ve druhém pořadí 14. 5. 2019.

Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce v řádném termínu 1. kola je školou zaslána nejpozději 14 kalendářních dnů před daným termínem.

 

Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

1.  výsledků jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura  - maximálně 50 bodů.

2.  výsledků jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace – maximálně 50 bodů.

3.  hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (jedná se o průměr průměrů tří posledních hodnocení na vysvědčení ze základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií či zahraniční školy) – maximálně 50 bodů .

Za průměr 1,00 se uděluje 50 bodů. Za každou další setinu průměru se snižuje bodové hodnocení o 0,5 bodu.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a lepší výsledek písemného testu jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru  Matematika a její aplikace

Celkové pořadí se určí součtem počtu bodů dosažených v jednotné přijímací zkoušce a počtem bodů za hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Maximální počet dosažených bodů je  150.

Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí určeným celkovým počtem bodů až do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o jejich pořadí lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.ksidlisti.cz a na tabuli ve vestibulu školy do dvou pracovních dnů poté, co Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání oznámí škole výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o  nepřijetí škola vydává v den zveřejnění výsledků přijímacího řízení  do vlastních rukou zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče.

Možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí má zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého ucazeče následující pracovní den po zveřejnění výsledků přijímacího řízení Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání od 9:00 do 15:00 hodin v kanceláři školy.

Odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání je možno podat do tří pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Odvolání se podává  Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, prostřednictvím Školy Kavčí hory.

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne ve své základní škole do 15. března 2019. Uchazeči, kteří ZŠ nenavštěvují, si zápisový lístek vyzvednou na odboru školství místně příslušného krajského úřadu.

Vyplněný zápisový lístek je nutno doručit (osobně, doporučenou poštou) ředitelce Školy Kavčí hory do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Neodevzdáním zápisového lístku v uvedené lhůtě se uchazeč vzdává práva být přijat na naši školu.

Pokud nebude v prvním kole naplněna kapacita vzdělávacích oborů přijímanými uchazeči, ředitelka školy vyhlásí prostřednictvím webových stránek školy www.ksidlisti.cz další kolo přijímacího řízení.

V dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.1.2019 11:02  •  Přečteno: 1071x

Den otevřených dveří na SOŠ

Zveme všechny uchazeče o studium na naší střední odborné škole na den otevřených dveří, který proběhne ve středu 16.1.2019. Společné zahájení je v 17 hodin ve školní jídelně, pak Vás zveme na prohlídku školy.

Pokud Vám termín dne otevřených dveří nevyhovuje a máte o studium na naší škole zájem, můžete si telefonicky dojednat individuální návštěvu školy a konzultaci na tel.: 241 090 231, 241 090 258.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 8.1.2019 11:46  •  Přečteno: 572x

Leták - příjímací řízení 2019/2020

Obory:

  • Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • Sociální činnost 75-41-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitou


V příštím roce škola plánuje otevření dvou tříd (1 třída oboru Veřejnosprávní činnost, 1 třída oboru Sociální činnost).
Uchazeči budou vybíráni podle výsledku jednotné přijímací zkoušky a s přihlédnutím k průměrnému prospěchu (průměr ze 3 závěrečných vysvědčení ze ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízeni.

Škola je bezbariérová, integruje zdravotně postižené žáky.

Zdravotní stav uchazečů musí umožnit studium odborných předmětů - zdravotní způsobilost potvrdí na přihlášce ke studiu lékař.

Absolventi oboru Veřejnosprávní činnost se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, například v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávních komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením a podobně. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském a podnikatelském sektoru pro výkon ucelených ekonomických a správních agend.

Absolventi oboru Sociální činnost se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Škola navíc poskytuje široký vzdělávací základ jako předpoklad pro zaměstnání i další studium. Znalost práva, ekonomiky, účetnictví, psychologie, pedagogiky, dvou jazyků (volba z Aj, Nj, It, Šp, Fr, Rj) a výpočetní techniky umožňuje široké uplatnění i v jiných úsecích činnosti státního sektoru a podnikatelské sféry. Žáci si mohou jako nepovinný předmět profilové části maturitní zkoušky zvolit i další cizí jazyk nebo výpočetní techniku.

Budova školy je po celkové rekonstrukci, učebny jsou vybaveny moderní technikou (např. interaktivní tabule, videodataprojektory, audiovizuální technika). Škola má vybavené 4 pracovny počítačů, včetně napojení na vysokorychlostní internet, jazykové učebny - laboratoře, dvě tělocvičny, sportovní víceúčelové hřiště, možnost školního stravování s výběrem ze dvou jídel. Pořádá poznávací tuzemské i zahraniční zájezdy, lyžařský a adaptační kurz.

Součástí výuky je také systém odborných praxí, které studenti vykonávají ve státním i soukromém sektoru (např. PSSZ, FÚ, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, IMS ...).

Škola má statut Fakultní školy Pedagogické fakulty a Teologické fakulty UK.

Výchovný program je zaměřen i na oblast protidrogové prevence, sexuální výchovy, zdravého životního stylu, environmentální výchovy, společenské výchovy včetně spolupráce s odbornými institucemi a organizacemi.Ve škole funguje centrum poradenských služeb (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů). Studenti se pravidelně účastní řady humanitárních akcí (např. Květinový den, Den boje proti AIDS, Rozum a cit, Světluška,...). Na řízení školy se podílí i studentská rada.

Absolventi školy získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou pro výkon specifických činností v oblasti sociálních a veřejnosprávních služeb. Mohou se také ucházet o studium na VŠ, VOŠ a v dalších formách pomaturitního studia. Škola pořádá pro další studium přípravné kurzy.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 15.12.2018 11:45  •  Přečteno: 1170x

Dny otevřených dveří na SŠ

Vážení uchazeči,

pokud Vám nevyhovovaly termíny dnů otevřených dveří a máte o studium na naší střední škole zájem, můžete si telefonicky dojednat individuální návštěvu školy a konzultaci na tel.: 241 090 231, 241 090 258.

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 23.1.2018 13:49  •  Přečteno: 444x

Střední škola - Přihláška ke studiu

 Přihláška SŠ vzor - vzdělávání v denní formě  272 kB
 pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 28.11.2017 10:41  •  Přečteno: 2289x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent