Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Důležité rss

Třídní schůzky pro BUDOUCÍ 1. ROČNÍK SŠ

Vážení rodiče studentů budoucích prvních ročníků SŠ,

dne 14. 6. 2023 se těšíme na shledanou na úvodní třídní schůzce, která se koná od 17 hodin ve třídách ve 2. patře. 

Kromě seznámení s třídními učitelkami získáte informace k průběhu školního roku a bude možné přihlásit studenta ke stravování ve školní jídelně (před schůzkami).

Těšíme se na Vaši účast

 

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 5.6.2023 9:51  •  Přečteno: 30x

Třídní schůzky - BUDOUCÍ 1. TŘÍDY

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme vás na úvodní třídní schůzky, které se konají ve středu 14.6.2023 v 17 hodin.
Seznámíte se s třídními učitelkami, dostanete informace k organizaci 1. školního dne i průběhu školního roku, informaci o pomůckách, školní družině, můžete přihlásit svého prvňáčka ke staravování.

Třidy najdete ve 3. patře.

Těšíme se na vaši účast

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.6.2023 9:36  •  Přečteno: 21x

Projekt PoznejPovolani

Bližší informace najdete také na nástěnce školy v Bakalářích.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 31.5.2023 13:55  •  Přečteno: 46x

Ekonom/ka školy

Přijmeme ekonoma / ekonomku školy s nástupem 1.9. 2023. Požadované vzdělání SŠ / VŠ.

Praxe ve školství výhodou.

CV – e-mail: h.pondelickova@ksidlisti.cz
Případné bližší informace na tel: 241 090 231

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 23.5.2023 8:54  •  Přečteno: 159x

Administrativní pracovník /pracovnice

Přijmeme administrativního pracovníka / administrativní pracovnici na pozici asistent/ka ředitele s nástupem od 1.8.2023.

Požadavky: vzdělání ukončené maturitní zkouškou, ovládání elektronické spisové služby

CV – e-mail: h.pondelickova@ksidlisti.cz
Případné bližší informace na tel: 241 090 231

 

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 23.5.2023 8:53  •  Přečteno: 163x

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.5.2023 14:45  •  Přečteno: 171x

Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Pondělíčkovou zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem účastnících se zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024 s výsledkem řízení u každého uchazeče, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  2. Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  3. Vylosované pořadí nespádových uchazečů pod přiděleným registračním číslem
  4. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 9.5.2023 9:00  •  Přečteno: 287x

Výsledková listina pro školní rok 2023/2024 obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2023/2024

V souladu s ustanovením § 60 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen školský zákon) Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00 zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 2.5.2023 9:00  •  Přečteno: 1120x

Výsledková listina pro školní rok 2023/2024 obor 75-41-M/01 Sociální činnost

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2023/2024

V souladu s ustanovením § 60 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, (dále jen školský zákon) Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4, 140 00 zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který obsahuje:
1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

2. Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
3. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 2.5.2023 9:00  •  Přečteno: 942x

Fond solidarity

Vážení rodiče,

jak jsme Vás již informovali v září, Magistrátem hl. m. Prahy byl schválen v rámci projektu Pomoc Pražanům – balíčky okamžité pomoci Pražanům – balíček finanční úlevy ve školství, do kterého je naše škola zapojena.

Další možností je nyní čerpání z tzv. fondu solidarity.

Bližší informace najdete na nástěnce školy v Bakalářích a získáte na třídních schůzkách (26.4.)

Žádosti jsou k dispozici v záložce „ke stažení“

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 24.4.2023 8:23  •  Přečteno: 203x

Projektový den "Odpovědná spotřeba"

Ve středu 5. dubna 2023 se na naší škole konal projektový den na téma odpovědná spotřeba. Celá akce byla součástí projektu Světová škola, který se zaměřuje na začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do výuky.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 13.4.2023 6:40  •  Přečteno: 223x

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku středního vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Kritéria přijímání žáků na střední školu pro školní rok 2023/2024

V souladu se zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávaní, v platném znění, ředitelka Školy Kavčí hory – Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, 140 00 Praha 4, K Sídlišti 840, (dále jen Škola Kavčí hory) vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku středního vzdělávání, denního studia.

  • Pro obor 75-41-M/01 Sociální činnost je ve školním roce 2023/2024 předpokládaný počet přijatých uchazečů 30.
  • Pro obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost je ve školním roce 2023/2024 předpokládaný počet přijatých uchazečů 30.

Přihlášku ke vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče osobně, datovou schránkou nebo poštou na předepsaném tiskopise pro školní rok 2023/2024 ředitelce Školy Kavčí hory nejpozději do 1. 3. 2023.

Žák si může podat v prvním kole maximálně dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva různé obory v jedné škole. Přihláška musí být potvrzena základní školou nebo její součástí musí být úředně ověřené kopie vysvědčení za 8. a 9. ročník. 

Součástí přihlášky je posudek o zdravotní způsobilosti. 

V případě uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je součástí přihlášky doporučení školského poradenského zařízení, na základě kterého ředitelka školy uchazeči uzpůsobí podmínky konání jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole mimo území ČR, musí doložit nostrifikaci předchozího vzdělání, kterou vydává Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, nejpozději při zahájení vzdělávání pouze v případě uchazečů, ukončujících základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

Cizinci se státní příslušností mimo členské státy EU doloží oprávněnost svého pobytu na území ČR nejpozději při zahájení vzdělávání.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto osob ověřuje rozhovorem, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuse nad textem. Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 5 bodů (včetně). Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělávání. V případě nesouhlasného stanoviska komise uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat. Hodnocení výsledků se pak upravuje v souladu s § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Cizincům podle Lex Ukrajina (cizinci podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb.) se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., a má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyceZnalost českého jazyka se u těchto osob ověřuje rozhovorem, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuse nad textem. Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, pro úspěšný rozhovor je stanovena hranice 5 bodů (včetně). Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělávání. V případě nesouhlasného stanoviska komise uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat. Hodnocení těchto uchazečů je tvořeno na základě redukovaného pořadí, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka.

Podmínkou přijetí je vykonání jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se nekoná.

Jednotná přijímací zkouška (vyzkoušet si ji můžete na www.cermat.cz) do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023.

Jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura trvá 60 minut, jednotná zkouška ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace trvá 70 minut.

K ověření totožnosti musí uchazeč předložit občanský průkaz nebo cestovní pas či jiný osobní doklad s fotografií.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímacích zkoušek nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná v případě uznání omluvy zkoušku v náhradním termínu, který je stanoven na 10. a 11. 5. 2023.

Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

1.  výsledků jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura            - maximálně 50 bodů.

2.  výsledků jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace       - maximálně 50 bodů.

3.  hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání (jedná se o průměr průměrů tří hodnocení na vysvědčení ze základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií či zahraniční školy – a to pololetí 8. ročníku, konec 8. ročníku a pololetí 9. ročníku)                                                                                                             - maximálně 50 bodů.

V přijímacím řízení nelze zohledňovat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V případě, že by k tomu mělo dojít, se duplicitně započítává 1. pololetí roku 2019/2020.

Za průměr 1,00 se uděluje 50 bodů.

Za každou další setinu průměru se snižuje bodové hodnocení o 0,5 bodu.

Celkové pořadí se určí součtem počtu bodů dosažených v jednotné přijímací zkoušce a počtem bodů za hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Maximální počet dosažených bodů je 150.

Uchazeči jsou přijímáni podle pořadí určeným celkovým počtem bodů od nejvyššího po nejnižší počet bodů až do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

V případě rovnosti bodů u více uchazečů rozhoduje o jejich pořadí lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a lepší průměr známek na hodnocených vysvědčeních z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk a výchova k občanství (či odpovídajícího vědního oboru). Pokud ani toto nestanoví pořadí, bude přistoupeno k losu. Informace o podrobnostech bude zveřejněna na webu školy. 

Ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy www.ksidlisti.cz a na tabuli ve vestibulu školy dne 2.5.2023.

Rozhodnutí o nepřijetí škola vydává v den zveřejnění výsledků přijímacího řízení do vlastních rukou zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče.

Možnost nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí má zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče 2.5.2023 od 7:30 do 8:30 hodin v kanceláři školy.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy se podává do 3 pracovních dnů od přijetí rozhodnutí o nepřijetí k Magistrátu hl. města Prahy prostřednictvím ředitelky školy.

Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Zápisový lístek si uchazeč vyzvedne ve své základní škole do 15. března 2023. Uchazeči, kteří ZŠ nenavštěvují, si zápisový lístek vyzvednou na odboru školství místně příslušného krajského úřadu.

Vyplněný zápisový lístek je nutno doručit (datovou schránkou, osobně, doporučenou poštou) ředitelce Školy Kavčí hory do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Neodevzdáním zápisového lístku v uvedené lhůtě se uchazeč vzdává práva být přijat na naši školu.

Pokud nebude v prvním kole naplněna kapacita vzdělávacích oborů přijímanými uchazeči, ředitelka školy vyhlásí prostřednictvím webových stránek školy www.ksidlisti.cz další kolo přijímacího řízení.

V dalších kolech přijímacího řízení se přijímací zkoušky nekonají.

Podmínkou pro studium na střední škole je předložení vysvědčení z posledního ročníku ZŠ, které dokládá splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky při zahájení vzdělávání na střední škole.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 31.1.2023 13:06  •  Přečteno: 1478x

Kraje pro bezpečný internet 2022

 

Žáci základní a střední školy se v měsíci listopadu 2022 – únor 2023, zapojí do projektu  „Kraje pro bezpečný internet“.

Projekt je zaměřen na kybernetickou bezpečnost a zvýšení počítačové gramotnosti nejen dětí, ale i jejích rodičů, seniorů, učitelů a další široké veřejnosti.

Tyto kurzy jsou určeny i pro rodiče a jejich děti od šesti let.

Podrobné informace najdete na stránkách:

www.kpbi.cz

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 2.11.2022 8:24  •  Přečteno: 499x

Pomoc Pražanům - balíček školství

Vážení rodiče,

Magistrátem hl. m. Praha byl schválen v rámci projektu Pomoc Pražanům – balíčky okamžité pomoci Pražanům – balíček finanční úlevy ve školství, do kterého je naše škola zapojena.

Na základě žádosti (najdete ji v záložce ke stažení) je možné požádat o prominutí stravného, úplaty školného v mateřské škole a úplaty za školní družinu.

Informace k podávání žádosti pro vás budou zveřejněny v Bakalářích na nástěnce školy.

Další možností bude také čerpání příspěvku z fondu solidarity.

Informace jsou k dispozici na Pomoc Pražanům - balíček

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 21.9.2022 11:47  •  Přečteno: 546x

Jsme stále světoví

V úterý 15. 6. 2022 se nám podařilo úspěšně projít auditem organizace Člověk v tísni, který nás opravňuje k užívání titulu Světová škola i v dalších letech. Více informací si můžete přečíst v Auditové zprávě, která je přiložena k tomuto článku.

 

Děkuji Týmu Světové školy za skvělou práci

K. Měšťánková

 

 

 Auditová zpráva 2022  175 kB
 pdf
     

certifikat_svetova_skola

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 23.6.2022 21:37  •  Přečteno: 486x

Strana:  1 2   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent